Menú

Política de privacitat

La present política de protecció de dades regula el tractament de dades personals que realitza l'Institut Municipal d'Educació i Treball de Vilanova i la Geltrú. Les dades poden ser obtingudes per diferents mitjans de recollida, amb la finalitat de portar a terme les seves competències i serveis a la ciutadania: tràmits, sol·licituds de subvencions, certificats, contractes, inscripcions a activitats, videovigilància, etc

L'Institut Municipal d'Educació i Treball aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible i amb un llenguatge fàcil d'entendre.

En el transcurs del tractament de les dades, s'informa que aquestes es podran comunicar a altres Administracions Públiques per donar compliment a les obligacions legals.

Les pàgines de tràmits i gestions, així com d'altres formularis, d'aquest lloc web sol·liciten als usuaris i usuàries dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, DNI, etc. L'enviament d'aquestes dades per part de l'usuari o usuària pressuposa que ho ha fet de manera voluntària. 

L'Institut Municipal d'Educació i Treball garanteix la seguretat i confidencialitat de la informació de caràcter personal d'acord amb allò que estableix la legislació vigent (Reglament Europeu de Dades Personals).

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web. 

Les persones de les quals l'Institut Municipal d'Educació i Treball posseeixi dades de caràcter personal, podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades per correu electrònic a lopd@imet.cat o bé mitjançant l'enviament d'un escrit a la següent direcció postal:


Institut Municipal d'Educació i Treball
C/ Unió 81 Edifici CFO La Paperera
08800 Vilanova i la Geltrú

Indicant clarament en l'assumpte: Drets relatius a la Protecció de Dades (RGPD).

Protecció de dades

La present política de protecció de dades regula el tractament que realitza l'IMET de les dades que pugui recollir en el seu portal web.

L'IMET aplica el principi de transparència en el tractament de les dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible i amb un llenguatge fàcil d'entendre.

En el transcurs del tractament de les dades, s'informa que aquestes es podran comunicar a altres Administracions Públiques per donar compliment d'obligacions legals.

1. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu www.imet.cat és:

Institut Municipal d'Educació i Treball
C/ Unió 81 Edifici CFO La Paperera
08800 Vilanova i la Geltrú
Correu electrònic: lopd@imet.cat

2. Legislació aplicable

La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades persones, com l'accessible a través del portal web de l'IMET està regulada pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades). Més informació a: Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

3. Base jurídica del tractament

La base jurídica del tractament de les dades dependrà de la finalitat prevista, i d'acord amb l'article 6.1 del Reglament europeu, podrà ser: a) de consentiment exprés i inequívoc donat per la persona usuària, b) per a l'execució d'un contracte, c) en compliment d'una obligació legal, d) en compliment d'una missió realitzada en interès públic o e) en l'exercici de poders públics.

4. Finalitat del tractament de les dades

L'IMET utilitzarà les dades amb les finalitats d'atenció, gestió, control i resolució de les consultes i sol·licituds de tràmit o servei prestat. Les dades tractades seran conservades fins que s'hagi tramitat la sol·licitud i resolució de la consulta plantejada i, en tot cas, durant els terminis de conservació i prescripció legalment previstos.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se li va informar i va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les seves dades i no es cediran les dades a tercers excepte que vostè ho hagi autoritzat expressament.

A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

L'usuari ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l'ús i el tractament que se'n fa. Tota la informació que facilita l'usuari ha de ser veraç. L'usuari és l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l'IMET o a tercers. L'IMET es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

5. Període de conservació.

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les què varen ser obtingudes, en l'exercici de les competències i funcions de l'IMET, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstes.

6. Destinataris de les dades.

Les dades de caràcter personal recollides a la Seu Electrònica de l'IMET, no seran facilitades a tercers aliens a aquesta institució, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat, d'acord amb la clàusula informativa de cada tràmit o sol·licitud o consentiment exprés (si fos el cas), a altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

7. Drets i obligacions de les persones afectades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades:

-Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i qui ús en fem i fins i tot que se les lliurem per portar-les a una altra companyia.

-Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.

-Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.

-Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.

-Oposar-se a un tractament: demanar que no fem un ús concret de les seves dades.

-Portabilitat de les dades: que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d'oferir un servei.

Per a això pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI presencialment o per correu ordinari a l'IMET indicant com a referència Protecció de dades o bé per correu electrònic a:

lopd@imet.cat

Institut Municipal d'Educació i Treball
C/ Unió 81 Edifici CFO La Paperera
08800 Vilanova i la Geltrú
Correu electrònic: lopd@imet.cat

Així mateix, si vostè considera que l'IMET ha incomplert algun dels preceptes establerts en la normativa, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat.L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades és l'Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l'Administració Pública Catalana.

 • Tractament

   

  Lliurament de serveis i tràmits

   

  Subscripcions

   

   

  Activitats

   

  Bústia de contacte, queixes o suggeriments

 • Per a què farem servir les seves dades

   

  Tractarem la informació per a la gestió del tràmit que hagi sol·licitat. Les seves dades no seran cedides a tercers.

  Li remetrem informació dels nostres productes, serveis i activitats. Les seves dades no seran cedides a tercers.

   

  Tractarem les seves dades per a la gestió de les activitats, cursos i tallers organitzats per l'IMET. Les seves dades no seran cedides a tercers.

  Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers.

 • Quan de temps conservarem les seves dades

   

  Les seves dades seran conservades per a obligació legal com a part del registre de tràmits de l'IMET


  Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en el moment se suprimiran. Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.

  Les seves dades personals es destruiran un cop realitzada l'activitat.


  Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d'això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de l'IMET.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord