Menú

Preinscripció - Educació infantil (0 a 3 anys)

AVÍS INFORMATIU

El 96 és el número de desempat per a la preinscripció escolar 2022-2023 de les llars d'infants públiques de Vilanova i la Geltrú.

Curs 2022-2023. Primer cicle d'educació infantil (de 0 a 3 anys)

QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ?
La preinscripció és el tràmit que cal fer per a poder accedir per primera vegada, o si es vol canviar de centre, a una plaça escolar a un centre sostingut amb fons públics.

QUI POT FER LA PREINSCRIPCIÓ?
Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d'infants pública el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2022-2023. Si el centre té vacants al llarg del curs pot admetre nens a partir del moment que compleixen 16 setmanes.

LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ
La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre triat en primera opció o a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME), acompanyada de la documentació acreditativa, dins el termini indicat.

Curs 2022-2023. Primer cicle d'educació infantil (de 0 a 3 anys)

Com es fa i com es presenta la sol·licitud de preinscripció?

 1. Concerta cita prèvia amb el centre escollit en primera opció o l'OME per anar a fer la preinscripció.
 2. Ves al centre el dia i hora acordat i omple la sol·licitud de preinscripció. Pots imprimir-la i omplir-la abans per agilitzar el procés.
 3. No t'oblidis d'indicar el llistat ordenat de centres on t'agradaria obtenir plaça, per si no pots optar a la primera opció.
 4. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si l'infant té germans al mateix centre, si té alguna necessitat educativa específica...).
 5. Adjunta tota la informació fotocopiada que es requereixi.

Calendari

 • Oferta de places escolars: el 4 de maig
 • Presentació de sol·licituds: del 9 al 20 de maig, ambdós inclosos
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 1 de juny
 • Termini per presentar una reclamació: del 2 al 8 de juny
 • Sorteig del número de desempat: el 10 de juny
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 15 de juny

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 16 al 22 de juny, ambdós inclosos
Calendari

Documentació identificativa

Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal presentar la documentació següent, que identifica la persona sol·licitant:

 • L'original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si es troba en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
 • L'original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director/a o la persona titular del centre l'ha de valorar i deixar constància per escrit de la decisió adoptada.

Segons pertoqui, cal presentar la documentació que acredita el compliment dels criteris de prioritat al·legats.

Criteris de prioritat

 1. Existència de germans escolaritzats al centre: 50 punts.
  S'entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.
  Aquest criteri és aplicable a infants en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

  No s'ha d'adjuntar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació. 

 2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet:
  - Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa del centre: 30 punts.
  - Quan a instància del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells: 20 punts.


  Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d'una puntuació, malgrat es doni més d'un dels supòsits previstos.

  S'ha de presentar original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres. Els documents han de ser vigents. Quan el domicili al·legat no coincideix amb el DNI o la targeta de residència de la persona sol·licitant, cal presentar volant municipal de convivència.

  Quan per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, s'acredita adjuntant el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'ha d'acreditar amb el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037).

 3. Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 15 punts.
  Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

Criteris complementaris

 1. Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: 15 punts.
  Quan l'alumne/a, el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %.

  S'acredita mitjançant còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n'al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes.

 2. Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre: 10 punts.
  No s'ha d'adjuntar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.

  S'entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí/ina o substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu.

 3. Pel fet de formar part d'una família nombrosa: 10 punts.
  S'ha de presentar original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent que tramita el Departament de Benestar Social i Família.

 4. Pel fet de formar part d'una família monoparental: 10 punts.
  S'ha de presentar original i fotocòpia del carnet de família monoparental vigent que tramita el Departament de Benestar Social i Família.

 5. Pel fet que l'alumne/a hagi nascut en un part múltiple: 10 punts.
  S'acredita amb el llibre de família.

 6. Pel fet que l'alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar: 10 punts.
  S'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.

 7. Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts.
  La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s'acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, o l'informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l'Interior.

Sorteig

Per desfer les situacions d'empat que es produeixen després d'aplicar els criteris de prioritat, s'assignarà aleatòriament un número a cada sol·licitud presentada que es farà públic amb la relació de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions. S'efectuarà un sorteig públic per tal de determinar el número a partir del qual es farà l'ordenació de les corresponents sol·licituds en cas d'empat.

En el cas de germans que sol·liciten ser admesos en un mateix centre i en un mateix nivell, i així ho fan constar a la sol·licitud, se'ls assigna el mateix número. Si per error, detectat després de l'assignació d'aquest número, no ho són, es considera que el número que els correspon és el més petit dels assignats.

Sorteig

Important

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant i municipi.

En cas de duplicitat de sol·licituds, s'invaliden els drets de prioritat que puguin correspondre. Es considera duplicitat quan es presenten dues o més sol·licituds que inclouen llars d'infants públiques del mateix municipi. Per a llars d'infants públiques de municipis diferents, es pot presentar una sol·licitud per a cada municipi i en aquest cas no es considera que hi ha duplicitat.

La falsedat o el frau de les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat.

Les sol·licituds s'ordenen per:

 1. Criteris de prioritat.
 2. En igualtat de puntuació dels criteris de prioritat, pels criteris complementaris.

Finalment, si encara queden places per assignar i hi ha sol·licituds empatades en punts, s'estableix un sistema de desempat per sorteig.

La matrícula

Un cop acabat el procés d'assignació de plaça, no us oblideu de formalitzar la matrícula. Les famílies que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

A més de la documentació presentada amb la sol·licitud de preinscripció, per a la formalització de la matrícula cal presentar:

 • una còpia del carnet de vacunacions, on constin les dosis rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s'ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant, on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen o nena no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • el DNI renovat amb la nova adreça, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

Centres educatius de la ciutat

Vilanova disposa d'una xarxa de centres que ofereixen un nivell educatiu de qualitat, amb projectes educatius singulars i amb sinèrgies compartides: l'infant com a protagonista.

Animeu-vos a conèixer els diferents projectes dels centres, pregunteu i  informeu-vos amb una mirada oberta i sense prejudicis. 

Informació i consultes

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

L'OME és un instrument de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments pel que fa a l'escolarització de l'alumnat d'educació infantil, educació primària i secundària obligatòria.

Per tal de facilitar el tràmit de la preinscripció, poder fer les consultes necessàries i donar suport a les famílies, l'OME ofereix un servei d'assistència telefònica i un servei d'atenció personal que funciona únicament demanant cita prèvia.

L'horari d'atenció al públic de l'OME és:

Matins de dilluns a divendres de 9 a 13 hores
Tardes de dijous de 16 a 18 hores

C. Unió, 81 (IMET) - Tel. 93 814 04 40
info@imet.cat

Departament d'Educació de la Generalitat

Preinscripció 2022-2023. Departament d'Educació

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord