Menú

Preinscripció - Educació infantil (llars d'infants)

Curs 2020-2021. Primer cicle d'educació infantil (de 0 a 3 anys)

QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ?
La preinscripció és el tràmit que cal fer per a poder accedir per primera vegada, o si es vol canviar de centre, a una plaça escolar a un centre sostingut amb fons públics.

QUI POT FER LA PREINSCRIPCIÓ?
Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d'infants pública el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2020-2021. Si el centre té vacants al llarg del curs pot admetre nens a partir del moment que compleixen 16 setmanes.

LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ
Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19, cal formalitzar, de manera general, la sol·licitud de preinscripció mitjançant correu electrònic

Només per a casos excepcionals, i per les famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, es podrà tramitar de forma presencial del 19 al 22 de maig. Per a fer-ho caldrà, sempre que sigui possible, descarregar-se l'imprès de la sol·licitud i portar-ho omplert, juntament amb la documentació corresponent, i demanar cita prèvia per telèfon o a través d'internet al centre escollit en primera opció. Si no podeu portar l'imprès de la sol·licitud, aviseu al centre quan concerteu la vostra cita.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE LA SOL·LICITUD
Durant el període de presentació de sol·licituds, cal enviar la sol·licitud emplenada i la documentació identificativa i acreditativa dels criteris al·legats (escanejada o fotografiada per les dues cares) a l'adreça oficial de correu electrònic de la llar d'infants demanada en primera opció.

El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de la recepció de la sol·licitud i la documentació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ
DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE PRIORITAT

Curs 2020-2021. Primer cicle d'educació infantil (de 0 a 3 anys)

Calendari

 • Oferta de places escolars: 11 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds per correu electrònic: del 13 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 2 de juny de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 3 al 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: entre el 10 i el 12 de juny de 2020
 • Llista ordenada definitiva: 16 de juny de 2020

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 17 al 23 de juny de 2020
Calendari

Documentació identificativa

Juntament amb el resguard de la sol·licitud telemàtica, cal enviar per correu electrònic al centre escollit en primera opció, en tots els casos:

 • Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne està en situació d'acolliment, la corresponent resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 • Còpia del DNI del tutor o tutora de l'alumne; si és un estranger comunitari, document d'identitat del país d'origen; si és extracomunitari, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport.

 • Còpia del certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a quan el domicili que s'al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE del sol·licitant, on ha de constar que viu amb la persona sol·licitant.

 • Còpia de la documentació que acrediti els criteris complementaris en cas que s'al·leguin.

Criteris de prioritat i documentació acredidativa

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han d'enviar també per correu electrònic al centre escollit en primera opció, juntament amb la sol·licitud de preinscripció, la documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares, que s'indica per a cada criteri.

Criteris generals
# Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o mares o tutors legals que hi treballen (en el moment cal presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d'interí o substitut o un contracte laboral o administratiu). 40 punts
No cal presentar documentació, ho comprova el propi centre.

La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzada en un altre centre públic que té la consideració de center únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un centre de secundària). No és el cas de Vilanova i la Geltrú.

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

# Proximitat: domicili habitual o lloc de treball (només una opció).
a. Del domicili habitual. 30 punts
DNI o la targeta de residència si és estranger; si l'adreça que hi consta no és el domicili habitual o no es té documentació, cal presentar un certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna.

b. Del lloc de treball. 20 punts
Aportació d'una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a l'efecte per l'empresa. En cas de treballadors en règim d'autònoms, s'acredita amb el model 036 o 037

# Renda anual de la unitat familiar. 10 punts
En el cas que el pare, la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania. Document acreditatiu de ser beneficiari de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

# Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor o tutora legal, o germans, igual o superior al 33%. 10 punts
Còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n'al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes. Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Criteris complementaris
# Família nombrosa o monoparental. 15 punts

Còpia del carnet de família nombrosa vigent o de família monoparental vigent.

Altres situacions previstes
En cas de trasllat de la unitat familiar per mobilitat forçosa dels pares o mares o tutors legals, o de canvi de residència derivat d'actes de violència de gènere, cal presentar la documentació acreditativa de la circumstància al·legada. El centre i la comissió de garanties d'admissió han de valorar aquesta documentació.

Criteris de prioritat i documentació acredidativa

Important

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres (5 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Les sol·licituds s'ordenen per:

 1. Criteris específics de prioritat.
 2. Suma de la puntuació dels criteris generals.
 3. En igualtat de puntuació dels criteris generals, pel criteri complementari.
 4. Sorteig de desempat.

Per desfer les situacions d'empat que es produeixen després d'aplicar els criteris de prioritat, a cada sol·licitud presentada s'assigna aleatòriament un número que es farà públic amb la relació de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions. 

Preinscripció presencial amb seguretat

Per a les famílies que hagin de fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial, el tràmit es durà amb total garantia de salut i seguretat. Així, els centres informaran sobre com es farà l'atenció presencial:

 • Al centre hi ha d'anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 • S'ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. Si necessitareu l'ajuda del centre per emplenar la vostra sol·licitud en paper, convé que porteu el vostre propi bolígraf.
 • Recordeu portar mascareta i guants.
 • No poden acudir les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

D'altra banda, s'estableix la neteja diària dels espais, la ventilació periòdica de les instal·lacions; la instal·lació de mampares de protecció per als treballadors -i quan això no sigui possible, garantir al màxim la protecció individual dels treballadors-; i l'ús de mascaretes quirúrgiques, de pantalles protectores facials i de guants per personal que faci atenció al públic, així com de gel hidroalcohòlic.

 

Preinscripció presencial amb seguretat

La matrícula

Un cop acabat el procés d'assignació de plaça, no us oblideu de formalitzar la matrícula. Si no ho feu en el període establert, es perdrà la plaça reservada.

Per formalitzar la matrícula cal presentar en les dates establertes la documentació que acredita el compliment dels requisits acadèmics o altres que siguin exigibles, si no s'han presentat amb anterioritat.

Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI o el NIE, és imprescindible presentar-lo renovat en el moment de la matrícula.

Centres educatius de la ciutat

Vilanova disposa d'una xarxa de centres que ofereixen un nivell educatiu de qualitat, amb projectes educatius singulars i amb sinèrgies compartides: l'infant com a protagonista.

Davant la impossibilitat de realitzar moltes de les jornades de portes obertes que havien previst els centres educatius de la ciutat, us convidem a visitar els centres en aquest espai de portes obertes virtuals on trobareu informació, vídeos i documents perquè pugueu conèixer qui són, què treballen i com ho fan. 

 

Informació i consultes

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

L'OME és un instrument de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments pel que fa a l'escolarització de l'alumnat d'educació infantil (3 a 6 anys), educació primària (6-12 anys) i secundària obligatòria (12-16 anys).

Tel. 938 140 440
De dilluns a divendres, de 8.30 a 12.30 i de 15 a 17 hores
info@imet.cat

Departament d'Educació de la Generalitat

Preinscripció escolar 2020-2021. Departament d'Educació

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord