Menú

Preinscripció - Educació infantil (segon cicle), primària i secundària obligatòria

Curs 2020-2021. Segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria (de P3 a 4t ESO)

QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ?
La preinscripció és el tràmit que cal fer per a poder accedir per primera vegada, o si es vol canviar de centre, a una plaça escolar a un centre sostingut amb fons públics.

QUI HA DE FER LA PREINSCRIPCIÓ?
Les famílies amb filles o fills que el proper curs:

 • Vulguin accedir a P3 (nascuts 2017)
 • Iniciaran 1r d'ESO a un nou centre
 • Volen o necessiten canviar de centre
 • Accedeixen per primera vegada a la ciutat a qualsevol nivell educatiu

LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ
Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19,  cal tramitar la sol·licitud amb suport informàtic. S'hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil.

Només per a casos excepcionals, i per les famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, es podrà tramitar de forma presencial del 19 al 22 de maig. Per a fer-ho caldrà, sempre que sigui possibledescarregar-se l'imprès de la sol·licitud i portar-ho omplert, juntament amb la documentació corresponent, i demanar cita prèvia per telèfon o a través d'internet al centre escollit en primera opció. Si no podeu portar l'imprès de la sol·licitud, aviseu al centre quan concerteu la vostra cita.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE LA SOL·LICITUD
En la tramitació telemàtica, una vegada enviades les dades s'obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s'ha d'enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal enviar la documentació escanejada o fotografiada:

RESGUARD SOL·LICITUD
DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE PRIORITAT

En emplenar la sol·licitud amb suport informàtic trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. Els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats o també es pot consultar l'identificador de l'alumne a través del web del Departament d'Educació.

En casos excepcionals i durant el període de preinscripció, el pare, mare o tutor de l'alumne o alumna pot sol·licitar aquest identificador per correu electrònic a la bústia electrònica oficial dels serveis territorials del Departament, enviant el DNI o document equivalent escanejat o fotografiat.

Curs 2020-2021. Segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria (de P3 a 4t ESO)

Calendari

 • Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020

La llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió es publica el 30 de setembre de 2020.

Calendari

Documentació identificativa

Juntament amb el resguard de la sol·licitud telemàtica, cal enviar per correu electrònic al centre escollit en primera opció, en tots els casos:

 • Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne està en situació d'acolliment, la corresponent resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 • Còpia del DNI del tutor o tutora de l'alumne; si és un estranger comunitari, document d'identitat del país d'origen; si és extracomunitari, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport.

 • Còpia del DNI dels alumnes majors de 14 anys (i dels menors de 14 si ja el tenen).

 • Còpia del certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a quan el domicili que s'al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE del sol·licitant, on ha de constar que viu amb la persona sol·licitant.

 • Còpia de la documentació que acrediti els criteris complementaris en cas que s'al·leguin.

Criteris de prioritat i documentació acredidativa

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han d'enviar també, juntament amb el resguard de la sol·licitud telemàtica per correu electrònic al centre escollit en primera opció, la documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares, que s'indica per a cada criteri.

Criteris específics
Per a l'educació infantil (de 3 a 6 anys) no hi ha cap criteri específic. Per l'educació primària i educació secundària obligatòria, té preferència l'alumnat que procedeixi dels centres adscrits (no cal presentar documentació).

Per accedir a l'ESO en centres que disposen d'horaris adaptats, tenen prioritat els alumnes que cursen simultàniament aquests ensenyaments i els ensenyaments professionals de música o dansa, segons correspongui, encara que no provinguin d'un centre adscrit. Aquests centres es fan públics al web del Departament d'Educació. S'acredita amb una declaració feta a la sol·licitud de preinscripció i en el moment de formalitzar la matrícula l'alumne/a ha d'acreditar que està matriculat o admès pendent de matriculació.

Criteris generals
# Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o mares o tutors legals que hi treballen (en el moment cal presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d'interí o substitut o un contracte laboral o administratiu). 40 punts
No cal presentar documentació, ho comprova el propi centre.

La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzada en un altre centre públic que té la consideració de center únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un centre de secundària). No és el cas de Vilanova i la Geltrú.

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

# Proximitat: domicili habitual o lloc de treball (només una opció).
a. Del domicili habitual. 30 punts
DNI o la targeta de residència si és estranger; si l'adreça que hi consta no és el domicili habitual o no es té documentació, cal presentar un certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna.

b. Del lloc de treball. 20 punts
Aportació d'una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a l'efecte per l'empresa. En cas de treballadors en règim d'autònoms, s'acredita amb el model 036 o 037

# Renda anual de la unitat familiar. 10 punts
En el cas que el pare, la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania. Document acreditatiu de ser beneficiari de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

# Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor o tutora legal, o germans, igual o superior al 33%. 10 punts
Còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n'al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes. Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Criteris complementaris
# Família nombrosa o monoparental. 15 punts

Còpia del carnet de família nombrosa vigent o de família monoparental vigent.

Altres situacions previstes
En cas de trasllat de la unitat familiar per mobilitat forçosa dels pares o mares o tutors legals, o de canvi de residència derivat d'actes de violència de gènere, cal presentar la documentació acreditativa de la circumstància al·legada. El centre i la comissió de garanties d'admissió han de valorar aquesta documentació.

 

Criteris de prioritat i documentació acredidativa

Important

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

És obligatori especificar el correu electrònic per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.

També cal marcar en la sol·licitud el tutor o tutora que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora que s'ha especificat que farà la consulta.

Les sol·licituds s'ordenen per:

 1. Criteris específics de prioritat.
 2. Suma de la puntuació dels criteris generals.
 3. En igualtat de puntuació dels criteris generals, pel criteri complementari.
 4. Sorteig de desempat.

Per desfer les situacions d'empat que es produeixen després d'aplicar els criteris de prioritat, a cada sol·licitud presentada s'assigna aleatòriament un número que es farà públic amb la relació de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions. 

El Departament d'Educació explica l'algoritme que es fa servir per assignar aleatòriament el número de desempat de cada sol·licitud de preinscripció al següent enllaç (html)

Per conèixer els diferents criteris de prioritat i la documentació que cal presentar per poder-los acreditar, consulteu la següent guia (pdf) o aquest enllaç (html)

Preinscripció presencial amb seguretat

Per a les famílies que hagin de fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial, el tràmit es durà amb total garantia de salut i seguretat. Així, els centres informaran sobre com es farà l'atenció presencial:

 • Al centre hi ha d'anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 • S'ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. Si necessitareu l'ajuda del centre per emplenar la vostra sol·licitud en paper, convé que porteu el vostre propi bolígraf.
 • Recordeu portar mascareta i guants.
 • No poden acudir les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

D'altra banda, s'estableix la neteja diària dels espais, la ventilació periòdica de les instal·lacions; la instal·lació de mampares de protecció per als treballadors -i quan això no sigui possible, garantir al màxim la protecció individual dels treballadors-; i l'ús de mascaretes quirúrgiques, de pantalles protectores facials i de guants per personal que faci atenció al públic, així com de gel hidroalcohòlic.

Preinscripció presencial amb seguretat

La matrícula

Un cop acabat el procés d'assignació de plaça, no us oblideu de formalitzar la matrícula. Si no ho feu en el període establert, es perdrà la plaça reservada.

Per formalitzar la matrícula cal presentar en les dates establertes la documentació que acredita el compliment dels requisits acadèmics o altres que siguin exigibles, si no s'han presentat amb anterioritat.

Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI o el NIE, és imprescindible presentar-lo renovat en el moment de la matrícula.

Centres educatius de la ciutat

Vilanova disposa d'una xarxa de centres que ofereixen un nivell educatiu de qualitat, amb projectes educatius singulars i amb sinèrgies compartides: l'infant com a protagonista.

Davant la impossibilitat de realitzar moltes de les jornades de portes obertes que havien previst els centres educatius de la ciutat, us convidem a visitar els centres en aquest espai de portes obertes virtuals on trobareu informació, vídeos i documents perquè pugueu conèixer qui són, què treballen i com ho fan. 

Adscripcions

Els centres adscrits són els que el Departament d'Educació vincula perquè l'alumnat que cursa determinats ensenyaments en un centre tingui prioritat per accedir a un altre centres si els dos estan adscrits.

Les adscripcions de la preinscripció del curs 2020-2021 de centres d'educació primària a educació secundària obligatòria, i d'educació secundària obligatòria a batxillerat, són les següents:

Informació i consultes

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

L'OME és un instrument de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments pel que fa a l'escolarització de l'alumnat d'educació infantil (3 a 6 anys), educació primària (6-12 anys) i secundària obligatòria (12-16 anys).

Tel. 938 140 440
De dilluns a divendres, de 8.30 a 12.30 i de 15 a 17 hores
info@imet.cat

Departament d'Educació de la Generalitat

Preinscripció escolar 2020-2021. Departament d'Educació

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord