Menú

Preinscripció - Educació infantil (segon cicle), primària i secundària obligatòria

Curs 2024-2025. Segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria (d'i3 a 4t ESO)

QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ?
La preinscripció és el tràmit que cal fer per a poder accedir per primera vegada, o si es vol canviar de centre, a una plaça escolar a un centre sostingut amb fons públics.

QUI HA DE FER LA PREINSCRIPCIÓ?
Les famílies amb filles o fills que el proper curs:

 • Vulguin accedir a i3 (nascuts 2021)
 • Iniciaran 1r d'ESO a un nou centre
 • Volen o necessiten canviar de centre
 • Accedeixen per primera vegada a la ciutat a qualsevol nivell educatiu

Les famílies han de presentar una sol·licitud, indicant la llista ordenada de centres que demanen i especificant-ne les circumstàncies (residència habitual, si l'infant o jove té un germà o germana al mateix centre, si té alguna necessitat educativa específica...). Només es pot presentar una sol·licitud per alumne o alumna.

Curs 2024-2025. Segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria (d'i3 a 4t ESO)

La sol·licitud de preinscripció

Cal emplenar en el termini establert la sol·licitud que trobareu al web preinscripcio.gencat.cat.

En el moment d'introduir les dades també hi podeu adjuntar la documentació necessària, que prèviament heu d'haver digitalitzat (escanejat o fotografiat). Un cop introduïdes les dades, la vostra petició quedarà enregistrada i rebreu el comprovant corresponent. 

Podeu accedir i modificar la vostra petició durant tot el termini de presentació de sol·licituds. 

Calendari

 • Publicació de l'oferta inicial de places: 5 de març
 • Presentació i/o modificació de sol·licituds 2n cicle d'educació infantil i primària:
  Educació infantil de segon cicle i educació primària: del 6 al 20 de març
  Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març
 • Presentació de documentació: fins al 22 de març
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 17 d'abril
 • Presentació de reclamacions a la llista amb la puntuació provisional: del 17 al 22 d'abril, utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions.
 • Publicació de la llista amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 25 d'abril
 • Sorteig del número de desempat: 30 d'abril
 • Publicació de la llista ordenada: 2 de maig
 • Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció d'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situació socioeconòmiques desafavorides sense assignació (assignació d'ofici): 14 i 15 de maig de 2024, ambdós inclosos
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del 29 de maig al 31 de maig, ambdós inclosos
 • Publicació de l'oferta final de places escolars: 7 de juny
 • Publicació de la llista d'admesos i, si s'escau, la llista d'espera: 10 de juny
 • Període de matriculació: del 18 al 26 de juny, ambdós inclosos

Documentació identificativa i acreditativa

Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic,
i s'ha indicat el número identificador del Registre d'alumnes de Catalunya (RALC) de l'alumne/a, no cal adjuntar cap documentació identificativa.

Si la sol·licitud és per un alumne/a que no ha estat escolaritzat a Catalunya des del curs 2015-2016 o al primer cicle d'educació infantil durant el curs 2021-2022, cal adjuntar:

 • el certificat electrònic de la inscripció de naixement o el llibre de família o altres documents relatius a la filiació o, si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
 • El document d'identitat de l'alumne/a i/o dels progenitors o tutors, si s'han identificat amb el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea. Si s'han identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s'han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.

Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari en suport informàtic,
cal adjuntar-hi la documentació següent:

 • el DNI, el NIE, el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea de la persona sol·licitant (progenitors o tutor/a o guardador/a de fet), als efectes de la validació de la identitat.
 • Si l'alumne té document d'identitat, el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea, si s'ha identificat amb aquest document. Si s'ha identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s'han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.
 • Certificat electrònic de la inscripció de naixement o el llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.

De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director/a o la persona titular del centre l'ha de valorar i deixar constància per escrit de la decisió adoptada.

Documentació acreditativa dels criteris de priotitat i complementaris
Segons escaigui, cal adjuntar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats. En general, només cal presentar la documentació acreditativa dels criteris si el Departament d'Educació no pot accedir a la informació corresponent mitjançant l'intercanvi electrònic de dades entre administracions. En aquest cas, es detallarà la informació que s'ha d'acreditar en el resguard de presentació de la sol·licitud.

La falsedat o el frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre, inclosa si escau, la pèrdua de la plaça per al curs corresponent a la preinscripció. Si la falsedat o el frau es comprova amb posterioritat a l'inici de curs, l'alumne/a perd el dret a la plaça en finalitzar el curs en què s'acredita la falsedat o el frau i ha de participar de nou en el procés de preinscripció del curs escolar següent.

Adscripcions

Els centres adscrits són els que el Departament d'Educació vincula perquè l'alumnat que cursa determinats ensenyaments en un centre tingui prioritat per accedir a un altre centre si els dos estan adscrits.

 • Per als ensenyaments d'educació primària i secundària obligatòria (PDF)

Criteris de prioritat

 1. Existència de germans escolaritzats al centre: 50 punts.
  S'entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.
  Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

  No s'ha d'adjuntar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació. 

 2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet:
  - Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa del centre: 30 punts.
  - Quan a instància del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells: 20 punts.


  Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d'una puntuació, malgrat es doni més d'un dels supòsits previstos.

  Les dades de residència s'obtenen electrònicament del padró municipal. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir les dades del padró, i en aquest cas el domicili s'ha d'acreditar adjuntant el volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

  Quan per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, s'acredita adjuntant el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'ha d'acreditar amb el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037).

 3. Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 15 punts.
  Es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir. En aquest cas, cal adjuntar la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

Criteris complementaris

 1. Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: 15 punts.
  Quan l'alumne/a, el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %.

  Es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir. En aquest cas i quan l'organisme emissor és d'una altra comunitat autònoma, cal adjuntar la targeta acreditativa vigent de la discapacitat.

 2. Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre: 10 punts.
  No s'ha d'adjuntar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.

  S'entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí/ina o substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu.

 3. Pel fet de formar part d'una família nombrosa: 10 punts.
  Es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir. En aquest cas o quan l'organisme emissor és d'una altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol vigent de família nombrosa.

 4. Pel fet de formar part d'una família monoparental: 10 punts.
  Es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir. En aquest cas o quan l'organisme emissor és d'una altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol vigent de família monoparental.

 5. Pel fet que l'alumne/a hagi nascut en un part múltiple: 10 punts.
  Certificat electrònic de la inscripció de naixement o llibre de família.

 6. Pel fet que l'alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar: 10 punts.
  S'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.

 7. Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts.
  La condició de víctima de violència de gènere s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s'acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.

Important

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna.

Cal emplenar la sol·licitud electrònica o en suport informàtic que hi ha al web preinscripcio.gencat.cat, en el termini establert. 

En la sol·licitud és molt important indicar el màxim de centres. Totes les sol·licituds per a i3 i per a primer d'ESO obtindran una assignació.

Com s'ordenen les sol·licituds?
Per ordenar les sol·licituds s'aplica primer el concepte d'adscripció. L'alumnat procedent de centres adscrits té prioritat en l'assignació de places, respecte de l'alumnat que no.

A més, les sol·licituds s'ordenen amb la puntuació dels criteris de prioritat de més a menys i, en cas d'empat, s'apliquen el criteris complementaris.

Si persisteix l'empat, l'ordenació de les sol·licituds es farà per sorteig públic.

Important

La matrícula

Un cop acabat el procés d'assignació de plaça, no us oblideu de formalitzar la matrícula al centre que us han assignat plaça. Si no es fa en el període establert, es considera que es renuncia a la plaça adjudicada.

En el moment de fer la matrícula cal aportar una còpia del carnet de vacunacions amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s'ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents. Si l'alumne/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

Si en el moment de la presentació de sol·licituds, en el DNI no constava el domicili que s'ha al·legat i acreditat, a la matrícula també cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

Informació i consultes

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

L'OME és un instrument de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments pel que fa a l'escolarització de l'alumnat d'educació infantil (3 a 6 anys), educació primària (6-12 anys) i secundària obligatòria (12-16 anys).

Per tal de facilitar el tràmit de la preinscripció, poder fer les consultes necessàries i donar suport a les famílies, l'OME ofereix un servei d'assistència telefònica i un servei d'atenció personal que funciona únicament demanant cita prèvia.

L'horari d'atenció al públic de l'OME és:

Matins de dilluns a divendres de 9 a 13 hores
Tardes de dijous de 16 a 18 hores

Tel. 938 140 440
info@imet.cat

Departament d'Educació de la Generalitat

Preinscripció. Departament d'Educació

Informació i consultes

Normativa

DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya. (HTML) (PDF)

DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. (HTML) (PDF)

RESOLUCIÓ EDU/465/2024, de 22 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2024-2025. (HTML)

RESOLUCIÓ EDU/995/2024, de 22 de març, per la qual es modifiquen els annexos 3, 10, 11 i 15 de la Resolució EDU/465/2024, de 22 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2024-2025. (HTML)

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord