ÚS SOCIAL CENTRES PÚBLICS DE PRIMÀRIA

Recentment, a l'estiu de l'any 2009, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ha aprovat un nou "Reglament d'ús social dels centres d'educació infantil i primària", per regular l'ús social dels espais de les escoles públiques de primària de la ciutat, per a la realització d'activitats educatives, culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social.

Tipus d’activitat

Sempre que es tractin d’activitats sense ànim de lucre i que promocionin valors i actituds de caire educatiu, cultural i d’interès social.

No requereixen de tràmit d’autorització prèvia, les activitats extraescolars i complementàries sempre que hagin estat aprovades pel Consell Escolar del Centre, en la seva programació anual.

Organismes municipals responsables

L’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) i la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú seran les encarregades de fer complir el present Reglament i conseqüentment, coordinaran l’ús docent dels centres amb el seu ús social. Concretament:

 • Activitats de tipus esportiu: la Regidoria d’Esports és qui té la responsabilitat, durant tot l’any, d’aquestes activitats i la que podrà autoritzar o denegar la seva realització.
 • La resta d’activitats que no siguin de caire esportiu:
  • Quan les sol·licituds es facin fora del marc del calendari escolar establert, l’Àrea d’Educació de l’IMET autoritzarà o denegarà els permisos d’utilització. També, en tots els casos, i durant tot l’any, serà qui resolgui les sol·licituds que provinguin dels diferents regidories/departaments de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i organismes municipals.
  • Quan les sol·licituds es facin dins del calendari escolar, l’Àrea d’Educació de l’IMET delega al Consell Escolar de Centre i/o comissió permanent la resolució d’aquestes peticions, que serà l’òrgan que emetrà les denegacions o autoritzacions.

En qualsevol cas, l’Àrea d’Educació es reserva la facultat discrecional de resoldre aquelles sol·licituds que, per qualsevol motiu, no puguin ser ateses pels anteriors òrgans o per existència de discrepància.

L’alcalde, o la persona en qui delegui, tindrà la potestat per decidir sobre allò que no estableixi aquest Reglament.

Com s’ha de sol·licitar?

Per sol·licitar l'ús de qualsevol espai espai dels centres docents d'educació infantil i primària de la ciutat, s'haurà de presentar el "model específic de sol·licitud" que es podrà recollir a l'Àrea d'Educació  de l'IMET, a la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, o bé als mateixos centres educatius.

Aquest model s'haurà de presentar a:
 • En el cas d’activitats esportives: registre general de l’Ajuntament.
 • En el cas d’activitats no esportives i dins del calendari escolar: al mateix centre educatiu.
 • En el cas d’activitats no esportives i fora del calendari escolar: registre general de l’IMET

S’acompanyarà al model de sol·licitud la documentació relativa a la constitució de l’entitat i els seus fins, còpia del DNI del representant o particular i còpia de la pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil de l’activitat a realitzar.

L’interessat haurà d’entregar l’imprès de sol·licitud abans de la celebració de l’acte previst, com a mínim, amb 30 dies d’antelació per a activitats continuades i 15 dies per a les activitats puntuals.

El sol·licitant es compromet a complir els drets i deures especificats en el Reglament de l’ús social dels centres docents públics d’educació infantil i primària de Vilanova i la Geltrú.
Horari i períodes en que es pot sol·licitar aquest ús:

 • Durant els períodes de vacances escolars la disponibilitat horària dels centres serà de tot el dia i es regularà en funció de la demanda que existeixi.
 • Durant la setmana, en aquelles franges horàries que quedin lliures fora de l’horari escolar.
 • Durant els caps de setmana i festius es fixa un horari disponible de 9h a 14h i de 16h a 22h donant prioritat a les activitats extraescolars i complementaries aprovades pel centre.
 • Les activitats entre les 22h i les 8h només s’autoritzaran excepcionalment.

Contraprestacions

Els preus públics que hauran d’abonar o dipositar els interessats seran els que s’estableixin en l’ordenança vigent.

Quan sigui necessària la presència del conserge el/la sol·licitant de les instal·lacions haurà d’abonar la quantitat corresponent a les despeses de personal resultant del càlcul de les hores extres realitzades. Aquesta necessitat l’haurà de determinar l’organisme municipal que autoritzi l’activitat.

La quantitat total a pagar s’indicarà en el permís d’autorització, així com també el número de c/c on s’haurà d’efectuar l’ingrés. Aquest reglament AUTORITZA a la presidència del Consell Escolar/direcció del centre perquè, de manera expressa, i quan sigui el Consell Escolar de Centre i/o comissió permanent qui atorgui el permís d’utilització, a percebre en nom de l’Ajuntament la quantitat que s’indiqui resultant de l’aplicació de les ordenances municipals.

Compromisos del sol·licitant

El sol·licitant és coneixedor de la normativa establerta i es compromet al seu compliment.