JOVES PER L'OCUPACIÓ

Programa d’experiència professional per l’ocupació  juvenil a Catalunya 2016-2018

El Programa Joves per l'Ocupació combina accions d'orientació, formació i adquisició d'experiència professional en empreses, amb l'objectiu de millorar la qualificació professional de les persones joves desocupades i facilitar la seva inserció laboral a les empreses.

Requisits d'accés


Joves de 16 a 24 anys i menors de 30 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Persones que no disposen del Graduat en Educació Secundària Obligatòria i aquells que malgrat l’han obtingut no han continuat amb els estudis postobligatoris i han abandonat el sistema educatiu.

Imprescindible estar inscrit en el Registre d'Informació de la Garantia Juvenil

Objectius prioritaris del programa

Els principals objectius del programa “Joves per l'ocupació” són facilitar les eines necessàries per accedir al món laboral i/o el seu retorn al sistema educatiu.

Actuacions a desenvolupar:

1. Tutorització i acompanyament a la inserció: conjunt d'accions destinades a donar suport i orientar, de manera individualitzada a la persona jove. Al llarg de tot el programa (16 mesos) combinant mecanismes de diagnosi, informació, assessorament i motivació amb l'acompanyament a la inserció.

2. Actuacions de formació:

- Formació professionalitzadora. Té com objectiu millorar l'ocupabilitat i les oportunitats d'inserció.

- Pràctiques formatives en entorn laboral no productiu com una activitat complementaria a la formació.

- Formació per a l’obtenció del títol del graduat en ESO o preparació a les proves d’accés a CFGM.

◊ Gestió de la matrícula al IOC.

◊ Tutorització.

◊ Realització i tramitació de les proves de validació.

3. Promoció de la participació d'empreses i entitats/institucions. Per afavorir la contractació, de les persones joves, augmentant les oportunitats d'inserció laboral i fomentant la participació d'empreses i entitats sense afany de lucre en el programa.

4. Experiència professional en empreses i entitats/institucions sense afany de lucre mitjançant un contracte de treball: té com a objectiu l'adquisició dels coneixements pràctics  necessaris per al desenvolupament adequat d'una ocupació, mitjançant la formalització d'un contracte laboral de 6 mesos.

 

Oferta formativa del curs 2016-2018 [anar]

 

 

Aquest programa compta amb el suport de: 

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d'Ocupacio Juvenil, d'acord amb el Programa d'Experiència Professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l'Ocupació regulat per l'ordre EMO/254/2014, de 4 d'agost i modificada per l'ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost i d'acord amb la Resolució TSF/1912/2016 d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per l'any 2016 i la convocatòria anticipada per l'any 2017".