PRESSUPOST

Respecte al pressupost, en els estatuts de l'IMET es recull el següent:

"Article 24 Pressupost. L'Organisme Autònom aprovarà anualment un Pressupost, el qual se sotmetrà a l'Ajuntament per a la seva aprovació."

El passat 11 de febrer de 2016 el Consell Rector de l'IMET va aprovar el pressupost per a l'any 2016, el qual va ser ratificat pel Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en data 15 de febrer de 2016.

És per aixó que el passat 26 de febrer de 2015 el Consell Rector de l'IMET va aprovar el pressupost per a l'any 2015, el qual va ser ratificat pel Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en data 2 de març de 2015.

El passat 20 de març de 2014 el Consell Rector de l'IMET va aprovar el pressupost per a l'any 2014, el qual va ser ratificat pel Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en data 14 d'abril de 2014.

El 10 de gener de 2013 el Consell Rector de l'IMET va aprovar el pressupost per a l'any 2013, ratificat pel Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en data 8 de març de 2013.

Igualment podeu consultar l'històric de pressupostos al web de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

PREUS PÚBLICS MUNICIPALS

L'Ordenança fiscal núm. 29 sobre preus públics diu:

"Article 1r. L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel capítol VI del títol I del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i altres normes concordants sobre hisendes locals i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d’abril, i en allò que no preveuen els textos anteriors, són d’aplicació les previsions d’aquesta Ordenança.

Article 2n. Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries a que es refereix l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals....

Disposició Final.

Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de tres de novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses."

RESUM PREUS PÚBLICS (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - Ordenances fiscals 2016)

 

Els preus públics del curs 2016-17 han estat aprovats al Ple Municipal de data 4 d'abril de 2016 i es troben pendents d'actualització al web de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (Els podeu consultar als enllaços següents: Taxes llars d'infants o EFAV + lloguer espais IMET)