PRESSUPOST

Respecte al pressupost, en els estatuts de l'IMET es recull el següent:

"Article 24 Pressupost. L'Organisme Autònom aprovarà anualment un Pressupost, el qual se sotmetrà a l'Ajuntament per a la seva aprovació."

El 10 de novembre de 2018 el Consell Rector de l'IMET va aprovar el pressupost per a l'any 2019. El pressupost de l'IMET es va aprovar al Consell Rector i resta pendent la seva ratificació per part del Ple de l'Ajuntament.

El 27 de febrer de 2018 el Consell Rector de l'IMET va aprovar el pressupost per a l'any 2018.

El 9 de febrer de 2017 el Consell Rector de l'IMET va aprovar el pressupost per a l'any 2017.

El 11 de febrer de 2016 el Consell Rector de l'IMET va aprovar el pressupost per a l'any 2016.

El 26 de febrer de 2015 el Consell Rector de l'IMET va aprovar el pressupost per a l'any 2015.

El 20 de març de 2014 el Consell Rector de l'IMET va aprovar el pressupost per a l'any 2014.

El 10 de gener de 2013 el Consell Rector de l'IMET va aprovar el pressupost per a l'any 2013.

Igualment podeu consultar l'històric de pressupostos al web de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

PREUS PÚBLICS MUNICIPALS

L'Ordenança fiscal núm. 29 sobre preus públics diu:

"Article 1r. L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel capítol VI del títol I del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i altres normes concordants sobre hisendes locals i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d’abril, i en allò que no preveuen els textos anteriors, són d’aplicació les previsions d’aquesta Ordenança.

Article 2n. Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries a que es refereix l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals....

Disposició Final.

Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de tres de novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses."

RESUM PREUS PÚBLICS (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - Ordenances fiscals 2016)

 

Els preus públics del curs 2016-17 han estat aprovats al Ple Municipal de data 4 d'abril de 2016 i es troben pendents d'actualització al web de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (Els podeu consultar als enllaços següents: Taxes llars d'infants o EFAV + lloguer espais IMET)