ORGANIGRAMA

 

El govern i l'administració de l'IMET s'exercirà per dos tipus d'òrgans, els òrgans de govern i els òrgans de direcció i administració.

Òrgans de Govern bàsics:

- El Consell Rector. El Consell Rector està integrat per 9 membres designats pel Ple de la Corporació.

- El/la president/a. Serà l'alcalde/ssa de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, podent delegar funcions de la Presidència en el/la vicepresident/a que ha de ser un/a regidor/a de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

- El/la vicepresident/a. Correspondrà al/a la regidor/a que ostenti competències delegades per l'Alcaldia en matèria d'educació i treball.

Òrgans de Direcció i Administració:

- El/la gerent/a. És el màxim òrgan administratiu unipersonal de direcció de l'IMET; té caràcter executiu.

La plantilla de l'IMET està formada per 78 llocs de treball, coberts de la manera següent:

  • 52 per contractes laborals indefinits (33 fixos de plantilla i 19 no fixos de plantilla)
  • 6 per funcionaris/àries de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
  • 7 interins
  • 12 temporals
  • 1 relleu

QUADRE RESUM...