ORGANIGRAMA

 

El govern i l'administració de l'IMET s'exercirà per dos tipus d'òrgans, els òrgans de govern i els òrgans de direcció i administració.

Òrgans de Govern bàsics:

- El Consell Rector. El Consell Rector està integrat per 9 membres designats pel Ple de la Corporació.

- El/la president/a. Serà l'alcalde/ssa de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, podent delegar funcions de la Presidència en el/la vicepresident/a que ha de ser un/a regidor/a de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

- El/la vicepresident/a. Correspondrà al/a la regidor/a que ostenti competències delegades per l'Alcaldia en matèria d'educació i treball.

Òrgans de Direcció i Administració:

- El/la gerent/a. És el màxim òrgan administratiu unipersonal de direcció de l'IMET; té caràcter executiu.

La plantilla de l'IMET està formada per 71 llocs de treball, coberts de la manera següent:

  • 46 per contractes laborals indefinits (30 fixos de plantilla i 16 no fixos de plantilla)
  • 5 per funcionaris/àries de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
  • 13 interins (9 fins a la cobertura definitiva i 4 per reserva del lloc de trebal)
  • 7 temporals (assignats a projectes atorgats)

 

QUADRE RESUM...

 

*La plantilla de l'IMET es va aprovar al Consell Rector del 10 de novembre de 2.018, resta pendent la ratificació de la mateixa per part del Ple de l'Ajuntament