OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ (OME)

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) és un instrument de col·laboració entre al Generalitat de Catalunya i els ajuntaments pel que fa a l'escolarització de l'alumnat d'educació infantil (3 a 6 anys), educació primària (6-12 anys) i secundària obligatòria (12-16 anys).

L'OME actua d'acord amb el procediment d'admissió de l'alumnat als centres docents sufragats amb fons públics, i les normes establertes per la Generalitat de Catalunya.

Àmbit d'actuació

Segon cicle d'educació infantil, primària i educació secundària obligatòria de Vilanova i la Geltrú.

Funcions

  • Informar i orientar adequadament a les famílies de tota l'oferta formativa de la ciutat.

  • Recollir les sol·licituds d'escolarització durant el termini de preinscripció i matrícula, legalment establert, i al llarg de tot el curs escolar, donat que la Comissió d'Escolarització es constitueix en el marc de l'OME.

  • Vetllar pel compliment de la legalitat del procés d'admissió de l'alumnat en el seu àmbit d'actuació territorial.

  • Procurar una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques que permeti la seva integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar.

  • Les que legalment determini el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Més informació

Atenció a l'Usuari

Preinscripció escolar 2019-2020

Incorporació a l'escola al llarg del curs

 

tornar al menú principal d'Educació