Incorporació a l'escola al llarg del curs escolar

Un cop iniciat el curs escolar, les peticions d’admissió al 2n. cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria només s’atenen en els següents casos:

  • alumnat no escolaritzat a Catalunya
  • canvis de domicili a un altre municipi
  • altres circumstàncies excepcionals

 

Què cal fer?

Per sol·licitar una plaça escolar, heu de dirigir-vos a:

Oficina Municipal d’Escolarització (OME) 
C. Unió 81-87 (planta baixa. Edifici La Paperera)
Horaris InfoIMET

 

Qui la pot demanar?

El pare i la mare o, en el seu defecte, el/la tutor/a legal o persona autoritzada.

 

Documentació que cal presentar

  • Sol·licitud de preinscripció (que podeu trobar a l’OME o descarregar aquí)
  • Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.
  • Original i fotocòpia del DNI o NIE en vigor de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a)
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la TSI de l’alumne/a (targeta sanitària individual)
  • Certificació del curs que està escolaritzat actualment.

Cal que l’alumne/a pel qui es demana plaça estigui empadronat/da al municipi, al mateix domicili que el pare i la mare o el/la tutor/a legal. En el cas que algun dels progenitors no ho estigui, caldrà portar document d’aquest indicant el seu consentiment.