Què es necessita per Escolarització?

 

û La sol·licitud de preinscripció (que us podem facilitar a l’InfoIMET).

û Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.

û Original i fotocòpia del DNI o NIE en vigor de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a).

û Original i fotocòpia de la TSI de l’alumne (targeta sanitària individual).

û Certificació del curs que està escolaritzat actualment.

û L’alumne, el pare i la mare o, en el seu defecte, el/la tutor/a legal, han d’estar

empadronats al mateix domicili. En cas de no estar-ho, cal portar autorització

de qui no estigui empadronat.