CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

El Consell Escolar Municipal (CEM) es constitueix com un òrgan de consulta i participació de tots els membres de la comunitat educativa en temes d’educació, en l’àmbit no universitari i amb territorialitat municipal.

La finalitat dels Consells Escolars Municipals és la de promoure la participació i l’estudi, així com també el debat de diverses problemàtiques de la ciutat en l’àmbit de l’educació.

El funcionament, constitució i composició del Consell Escolar Municipal de Vilanova i la Geltrú es regeix pel seu Reglament de Règim Intern.

El Consell Escolar desenvoluparà el seu treball a partir d’un Plenari i les Comissions de Treball que el Ple del Consell així ho decideixi.

La composició del CEM garanteix la participació dels següents sectors: corporació municipal, mestres i professors/es, pares/mares d’alumnes, alumnes, personal d’administració i serveis de centres, direcció de centres públics i titularitat de centres privats.

El Ple del Consell Escolar Municipal es reuneix, com a mínim i en sessió ordinària, a l’inici, durant el segon trimestre i al final de cada curs escolar.

tornar al menú principal d'Educació