L'OBJECTIU principal d'aquest projectees millorar el coneixement de les empreses respecte nous valors relacionats amb el marc laboral:


- L'accent sobre les competències: gestió per competències com a enfocament de recursos humans de les empreses.
- Nous conceptes de gestió del temps.
- Els plans d'igualtat a les empreses en clau de gènere.
- La igualtat d'oportuntitats per a tots els col·lectius que són competents.

A qui va dirigit:
- Recursos humans i/o Personal, direcció, gerencia i/opersones propietàries d'empreses de la comarca del Garraf (majoritàriament petites i mitjanes empreses).
- Comitès d'empresa i Sindicats amb representació a la comarca.
- L'Associació d'Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès (ADEG) i gremis.

Què s'hi fa:

- Itineraris a mida per a cada empresa: Visites personalitzades on es detecten les necessitats de cadascuna i assessorament sobre l'estratègia que millor s'ajusta.
- Detecció d'experiències i bones pràctiques en les empreses del territori per tal de poder fer també, difusió i reconeixements de les modèliques.
- Realització de seminaris i jornades d'empreses així com creació de guies i protocols amb claus bàsiques per treballar aspectes com:
· Enfocar la selecció per competències.
· Enfocar la gestió per competències.
· Dissenyar el marc per permetre la gestió del temps flexible a la meva empresa.
· Disseny d'un pla d'igualtat a l'empresa i coneixement de les subvencions disponibles. .
·Etc.
- Possibilitar la participació al Club i Fòrum virtual.


- Recursos web relacionats:

www.imet.cat/tempsflexible
www.lapaperera.cat/trencantbarreres
www.lapaperera.cat/caraacara
www.imet.cat/benvingut