PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN L’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE DOCENTS QUE IMPARTIRAN CURSOS DE FORMACIÓ I/O ACCIONS FORMATIVES A L’IMET SUBVENCIONATS PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC), LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA O ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES TERRITORIALS.

 

Data de publicació al web: 28/09/2017
Pressupost: valor estimat 6.000.000€ per tota la vigència de l'acord marc.
Termini: 40 dies a partir de la data d'inici.

Fet públic a: DOUE

Lloc de presentació de les ofertes: Registre d'entrada de l'IMET. (horari)

Data d'inici: 28 de setembre de 2017
Data de finalització: 4 de desembre de 2017 a les 13:30h

Observacions

Obertura del sobre 3 (criteris avaluables de forma automàtica)

La data orientativa d'obertura el 31/01/2018 a la Sala d'Actes de l'IMET. (La data d'obertura definitiva es publicarà amb 3 dies d'antelació al perfil del contractant)

Documents

* El dia 25 d'octubre per decret de vicepresidència número 163-2017, s'aprova la modificació de l'annex I i nou termini de presentació de licitacions.

Tauler d'Anuncis