PROGRAMA SIOAS/46/2016

 

Mitjançant l’ORDRE TSF/294/2016, de 28 d'octubre que estableix la base i la RESOLUCIÓ TSF/2483/2016, de 28 d'octubre, que obre convocatòria, es crea el marc de desenvolupament del SIOAS/46/2016 que es desenvolupa a l'IMET des del 16 de setembre de 2016 fins el 30 de juny de 2017.

És un projecte d’accions d’orientació, desenvolupament de competències, acompanyament a la inserció i treball amb suport de persones amb discapacitat intel·lectual a l’empresa ordinària. Es treballa principalment amb les persones i també amb les empreses de la comarca. El servei treballa a partir de l’adaptació de cada procés a les necessitats concretes de cada persona i/o empresa.

El marc d’intervenció és sempre des d’un entorn normalitzat (l’IMET és una entitat amb recursos per a tota la ciutadania) i es promou la participació en les accions dissenyades per a tothom. Així, es treballa des de la inclusió, i es parteix d’una concepció de la inclusió viscuda, transversalment, des de tots els àmbits

Objectius generals i específics

Amb el desenvolupament del projecte s'aconsegueix:

 • Disposar d'un dispositiu a nivell de comarca per a la inclusió a l'empresa ordinària de treballadors/es amb alguna discapacitat intel·lectual
 • Disposar els mitjans per mantenir la inserció aconseguida

 

Com a objectius generals que es plantegen aconseguir en el transcurs del projecte:

 • Millorar les condicions d’ocupabilitat de les persones amb més dificultats d’inserció sociolaboral
 • Sensibilitzar l’entorn laboral
 • Inserir a aquest col·lectiu en entorns ordinaris de treball, i promoure el manteniment de la inserció, facilitant mesures d’adaptació i seguiment de forma paral·lela a l’empresa i amb la persona

 

Per aconseguir els objectius principals se’n desprenen els següents:

 • Definir el perfil de cadascú, descobrir potencialitats i orientar respecte possibilitats laborals
 • Realitzar itineraris d’orientació i d’inserció fets a mida. Recolzar les persones en els itineraris fent activitats de motivació, orientació, formació desenvolupament de les competències transversals, bàsiques i tècnicoprofessionals i pràctiques en empreses
 • Consolidar les competències transversals necessàries per desenvolupar el rol de treballador/a
 • Aprendre processos de recerca de feina
 • Assolir i mantenir les competències tecnicoprofessionals en el lloc de treball
 • Afavorir el manteniment del lloc de treball

 

Respecte al teixit empresarial

 • Sensibilitzar el teixit empresarial respecte les possibilitats del col·lectiu
 • Conèixer les empreses de la comarca, les seves necessitats i el seu posicionament respecte el col·lectiu
 • Assessorar respecte el col·lectiu i les seves potencialitats
 • Assessorar respecte la LISMI, bonificacions, tipus de contractacions
 • Afavorir el procés d’inserció laboral i les adaptacions necessàries
 • Fomentar un bon clima a l’entorn laboral
 • Acompanyar en el procés de pràctiques i/o contractacions
 • Potenciar un entorn inclusiu contractador
 • Oferir el suport tècnic necessari per permetre i mantenir la inserció

 

La metodologia bàsica del projecte és la construcció d’itineraris personalitzats en funció de les característiques i necessitats de cada persona. D’entrada es parteix de les possibilitats i interessos de cadascú per pactar les actuacions a realitzar, sempre tenint de referència la inserció laboral al mercat de treball ordinari. Es tracta de fer un vestit a mida.

 

Projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i cofinançat amb fons procedents del Fons Social Europeu.