PROGRAMA FEM OCUPACIÓ PER A JOVES 2017-19

Actuacions ocupacionals per a afavorir la inserció laboral de joves i atendre les necessitats reals de les empreses.


A qui s'adreça?L’objectiu d'aquest programa és la inserció laboral de joves de 18 a 29 anys en situació d’atur i prioritàriament amb experiència professional, proporcionant-los, entre altres recursos, la formació necessària per ocupar un determinat lloc de treball.

Aquest programa s’adreça a persones joves que disposen del títol d’Ensenyament Secundari Obligatori, de Batxillerat o d’un Cicle Formatiu de Grau Mig. També a aquelles persones joves que, malgrat no disposar d’alguna d’aquestes titulacions, disposen de la corresponent equivalència a efectes laborals o acadèmics. No podran ser destinatàries del programa les persones joves amb una titulació superior a les esmentades ni tampoc aquelles que estiguin cursant cap tipus de formació reglada en el moment d’entrar com a participants del programa.

Les persones joves hauran d’estar inscrites a l’Oficina de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i hauran de complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contracte en el moment de la seva signatura.

Cadascuna de les persones joves que participin en aquest programa rebrà les següents atuciacions ocupacionals:

  • Experiència professional mitjançant contracte laboral remunerat.

  • Formació vinculada al contracte de treball.

  • Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació.


Les persones joves que participen en el programa signaran un compromís mitjançant el qual els i les participants es comprometen a complir amb les tres actuacions previstes al programa.

El grau inserció de les persones joves a les empreses en les tres convocatòries anteriors del programa gestionades per l’IMET ha estat del 53,33% el 2013, del 60% el 2015 i del 86,67 el 2016.

L’IMET gestionarà la formació de les persones joves participants i la subscripció dels contractes laborals amb empreses interessades en col·laborar; així com acompanyarà les empreses en tot el procés de sol·licitud de subvenció i tramitació administrativa.

El SOC expedirà un diploma de la formació realitzada a les persones joves que hagin assistit, com a mínim, al 75% de les sessions de l’acció formativa. I les empreses contractants un certificat de l'experiència professional realitzada durant els 6 mesos.

 

 

Desenvolupament del programa


1.- Prospecció i assessorament d’empreses

L’objectiu és aconseguir contractes laborals per a les persones participants del programa, identificant i definint prèviament els llocs de treball que les empreses necessiten.


2.- Formació

Té com a objectiu millorar l’ocupabilitat i les oportunitats d’inserció; és obligatòria per a totes les persones que participen en el projecte. La formació es podrà realitzar total o parcialment, abans del contracte o de manera simultània, d'acord amb les necessitats de les empreses.

3.- Orientació, tutoria i acompanyament a la inserció

Aquesta actuació inclou un conjunt d'accions adreçades a seleccionar a la persona jove més indicada pel lloc de treball vacant i a oferir-li un procés d'orientació i acompanyament en la contractació i experiència professional. L'objectiu és dissenyar un itinerari professional per a cada participant.

4.  Experiència professional

L’experiència professional en empreses mitjançant un contracte de treball remunerat, té per objectiu facilitar l’aprenentatge i adquisició de competències professionals per part de la persona jove desocupada en un entorn real de treball i afavorir la seva inserció laboral en l’empresa. Els contractes de treball han de permetre una jornada a temps parcial per poder combinar el treball efectiu amb la formació.

Si esteu interessats en entrar en el procés de selecció de joves del programa Fem Ocupació per a Joves 2017-2019, vine a l’infoIMET i fes la preinscripció.

Descarrègat el tríptic amb tota la informació del programa FOJ 2016.

Informació per a les empreses interessades en col·laborar, contractes i subvencions (dossier informatiu)

 

 

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat, d’acord amb el Programa “Fem Ocupació per a Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, la Resolució TSF/2937/2017, de 14 de desembre, , per la qual s'obre la convocatòria de l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa "Fem Ocupació per a Joves i la Resolució TSF/2936/2017, d’1 de desembre per la qual s'obre la convocatòria anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa "Fem Ocupació per a Joves”.