CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’UN FORMADOR/A DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI), EN LA MODALITAT DE PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT) PEL SERVEI DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET), QUE ANIRÀ CONDICIONADA A L’APROVACIÓ DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA O ADMINISTRACIONS SIMILARS

 

PROFESSOR/A AUXILIAR DE MUNTATGE I MANTENIMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS