PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

 

Recull de dades de l'IMET que apropen l'organisme autònom als ciutadans.

Accés amb total transparència a les dades sobre la gestió interna.

 

Criteris de Registre de Documentació de l'IMET

Registre de convenis amb entitats

Organigrama

Pressupost i preus públics

Política de qualitat de l'IMET

Perfil del Contractant

Ofertes de Treball

Memòries:

Anys 2015-2016

Anys 2014-2015

Anys 2013-2014

 

ALTRES ENLLAÇOS D'INTERÈS

Portal transparència Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Incidències, queixes i suggeriments (general)

Dret d'accés a la informació pública 

Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern 

Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràctes personal

Llei 39/2015 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

 

L'Organització Estatuts Transparència