CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’UN FORMADOR/A DE GESTIÓ EMPRESARIAL DE LA ORDRE EMO/336/2015, de 29 d’octubre, PEL SERVEI DE TREBALL DE L’ INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET), QUE ANIRÀ CONDICIONADA A L’APROVACIÓ DE SUBVENCIONS DEL SOC O ADMINISTRACIONS SIMILARS.

 

PROFESSOR/A de formació en FINANCES I COMPTABILITAT

 

 • Convocatòria. (Termini Presentació Instàncies 18/02/2016)
 •  

 • Model Instància.
 •  

 • Procés de Selecció:
  • Relació Aspirants (admesos i exclosos)
  • Temporalització Proves Pràctiques
  • Resultats Proves Pràctiques
  • Temporalització Entrevistes
  • Relació Definitiva