CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’UN/A FORMADOR/A DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL “MANTENIMENT I REPARACIÓ”, EN L’ESPECIALITAT FORMATIVA “POLIMANTENIDOR/A D’EDIFICIS I ESPAIS OBERTS”, PEL SERVEI DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET), QUE ANIRÀ CONDICIONADA A L’APROVACIÓ DE SUBVENCIONS DEL SOC O ADMINISTRACIONS SIMILARS

 

PROFESSOR/A de formació en Jardineria i manteniment de piscines