PROFESSOR/A de formació en els MF1003_3 Planificació de l’aprovisionament, MF1004_3 Gestió de proveïdors del certificat de professionalitat COML0210 Gestió i control de l’aprovisionament o accions formatives de la mateixa especialitat.