EN PROCÉS

(tancat període presentació d'instàncies)

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN L’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE DOCENTS QUE IMPARTIRAN CURSOS DE FORMACIÓ I/O ACCIONS FORMATIVES A L’IMET SUBVENCIONATS PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC), LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA O ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES TERRITORIALS.