PROFESSOR/A de formació en el MF1047_2 Begudes del certificat de professionalitat HOTR0508 Serveis de bar i cafeteria o accions formatives de la mateixa especialitat.