BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS - OPOSICIÓ LLIURE DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA LABORAL INDEFINIDA DE TÈCNIC/A MIG (A2,21) PER AL SERVEI DE L’ESCOLA DE FORMACIÓ AERONÀUTICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ (EFAV) DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ