BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS - OPOSICIÓ LLIURE DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA LABORAL INDEFINIDA, TÈCNIC/A, GRUP A2, DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER JUBILACIÓ PARCIAL D’UN TREBALLADOR DE L’ORGANISME AUTÒNOM