Per proveir 4 llocs de treball laboral temporal de Tècnic/a Mig Orientador/a tutor/a dels Projectes Singulars del Servei de Treball. La data de finalització del contracte s'estableix a 20/12/2019, quedant la contractació subordinada a l'atorgament de la concessió de la subvenció regulada per la Resolució TSF/2159/2018, de 14 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

 

 
Procés de Selecció: