Per proveir un lloc de treball laboral temporal d'un/a TÈCNIC/A ESPECIALISTA en INTEGRACIÓ SOCIAL per al Pla pilot de prevenció d'Abandonament Escolar Prematur (AEP) del Servei d'Educació