Categories: Educació
      Date: 03 10 16
     Title: El Consell Escolar Municipal prioritza el treball de planificació i la lluita contra la vulnerabilitat infantil

El plenari del Consell va establir el calendari de reunions que inclou els grups de treball de Planificació i de Vulnerabilitat Infantil.El Consell Escolar Municipal (CEM) de Vilanova i la Geltrú va fer dimecres la primera trobada del curs. El plenari del Consell va establir el calendari de reunions que inclou els grups de treball de Planificació i de Vulnerabilitat Infantil. El grup que treballa la planificació té com a objectiu l'estudi i planificació de places escolars amb especial incidència en els primers cursos d'accés (P3 i 1r ESO). El treball sobre la vulnerabilitat infantil planteja com a objectius donar a conèixer les mesures i els plans locals existents en relació a les situacions de risc i vulnerabilitat i, específicament, en la població infantil així com detectar necessitats des dels centres educatius i recollir propostes a treballar en relació a la vulnerabilitat infantil.

El CEM també va servir per explicar la pròxima trobada del Consell d'AMPAs de la ciutat que es va reunir per primera vegada el mes de juny. L'objectiu d'aquest espai de trobades és la creació d'un espai comú on poder compartir i consensuar experiències, iniciatives i projectes.

Els membres del Consell Escolar Municipal van rebre també la informació actualitzada sobre el nombre d'alumnat matriculat a la ciutat en l'etapa de segon cicle d'educació infantil, primària i ESO. Aquest curs els centres de Vilanova i la Geltrú, de P3 a 4t D'ESO acullen 9.369 alumnes (el curs passat, 9.477). D'aquests el 66,39% estan escolaritzats a l'escola pública (el curs passat, 66,27%) i el 33,61% estan escolaritzats a l'escola privada concertada (el curs passat, el 33,73%).

El regidor d'Educació, Joan Martorell, també va explicar les millores realitzades durant l'estiu a les escoles públiques de primària, l'aportació de 160.000 € a les escoles en concepte d'ajuts a l'escolaritat i la incorporació de nous cicles formatius a la ciutat, com ara el Cicle Formatiu de Grau Mig de Gestió Administrativa en l'àmbit jurídic a l'Institut Joaquim Mir. Martorell va reiterar la voluntat de treballar en la creació d'un Consell Municipal de Formació Professional com a espai que agrupi tots els agents socials, educatius i empresarials relacionats amb la formació professionalitzadora amb l'objectiu de promoure aquelles accions o cicles formatius que la realitat del territori requereix.

Altres informacions facilitades als membres del CEM són el grau de satisfacció durant el període de preinscripció escolar. Aquestes dades indiquen que un 90,38% de les sol·licituds de P3 que han accedit a la primera opció de centre escollit, es mostren satisfets, mentre que aquest percentatge és del 92,48% entre aquells que han tingut plaça en la primera o segona opció. El mateix índex de satisfacció respecte a les sol·licituds a primer d'ESO parlen d'un 86,32% entre les primeres opcions i d'un 91,30% entre els que han tingut plaça en la primera o segona opció escollida.

El funcionament del Consell Escolar Municipal es regeix pel seu Reglament de Règim Intern que s'estableix els objectius, la composició, el funcionament, règim de sessions, etc. El CEM es constitueix com un òrgan de consulta i participació de tots els membres de la comunitat educativa en temes d'educació en l'àmbit no universitari i amb territorialitat municipal.