Plenari TIMOL


El Plenari del Projecte TIMOL aprova l’entrada de noves persones participants.
Categoria: TIMOL

Amb la presència dels diferents Ajuntaments de la comarca, associacions de familiars i agrupacions empresarials s’ha celebrat el passat 6 d’octubre a l’IMET el Plenari del Projecte TIMOL, el recurs de treball amb suport per la inserció laboral al mercat ordinari de persones amb algun tipus de discapacitat intel·lectual d’àmbit comarcal.

Aquest Plenari, l’òrgan col·legiat de decisió del projecte, ha aprovat, entre d’altres aspectes, el nou protocol d’accés de les noves persones participants, mitjançant la valoració de la idoneïtat dels possibles candidats, en funció de les seves actituds i maduració. Aquest fet, junt amb l’esforç que s’ha dut a terme per part de les Administracions implicades que ha significat l’ampliació de l’equip tècnic del projecte, tindrà com a conseqüència l’entrada d’un volum important de personal, que farà reduir en gran mesura la llista d’espera existent actualment.Es manté la implicació dels serveis socials municipals per tal de treballar de forma coordinada. El projecte TIMOL, junt amb la presència del projecte TRÀNSIT, són dos dels recursos comarcals que donen resposta a les necessitats laborals de persones amb discapacitat intel·lectual, oferint accions individuals i grupals per afavorir la potenciació de les seves capacitats. Tant el suport de les famílies com el de l’ADEPG i el de les empreses col·laboradores fan possible que les persones participants trobin un lloc de feina al mercat de treball i el mantinguin en el temps. També es rep el suport de la Generalitat de Catalunya mitjançant el programa SIOAS (servei integral d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental).

Així doncs, el mes d’octubre servirà per la coordinació tècnica dels diferents professionals implicats i per la valoració de la idoneïtat de les persones en situació de llista d’espera, així com per continuar executant l’itinerari d’inserció de les persones que ja formen part de TIMOL. El proper novembre es durà a terme l’entrada del primer grup de noves persones usuàries.Data Publicació: 11/10/2016