TREBALLA A L'IMET


CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A
DE GRAU MIG MITJANÇANT CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL.
Categoria: IMET


Es fa pública la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos -que quedarà elevada a definitiva si no hi ha reclamacions- la valoració dels mèrits, així com el nomenament del tribunal qualificador.Data Publicació: 23/09/2013