sancions

Perquè Hisenda pugui imposar una sanció cal que es cometi una infracció tributària. La Llei 58/2003 de 17 de desembre (Llei General Tributària), defineix les infraccions tributàries com les accions o omissions (manca d’acció) que tinguin caràcter dolós o culpós, és a dir, en què s’apreciï l’existència de culpabilitat, que es troben previstes i sancionades com a tals en aquesta Llei o en una altra.

Requisits perquè es produeixi una sanció d’Hisenda

Perquè Hisenda pugui imposar una sanció cal que hàgim comès una infracció, és a dir, que es donin els cinc requisits següents:

Acció/Omissió: pot tractar-se d’una acció (comportament actiu) o d’una conducta passiva. En aquest segon cas és necessari, perquè es produeixi la infracció, que hagués existit un deure d’actuar.

No complir les lleis: la conducta que constitueix la infracció ha de ser contrària a una norma legal.

Recollida en una llei: la conducta infractora i la sanció que comporta han d’estar recollides en una llei. No hi sanció si, en el moment de produir-se la conducta, aquesta no constitueix infracció administrativa.

Voluntarietat: la conducta que es porta a terme ha de perseguir unes conseqüències i aquestes han de ser desitjades. Per això, s’exclouen de sanció d’Hisenda els casos de força major (successos que no poden preveure).

Culpabilitat: el tipus de culpabilitat que s’exigeix ​​per cometre una infracció inclou tant la simple negligència (quan la nostra conducta no és acurada o no posem l’atenció adequada per no perjudicar un altre) com la intencionalitat de la persona infractora de provocar aquestes conseqüències (dol). En qualsevol dels dos casos Hisenda podrà imposar una sanció, tot i que li correspondrà la prova de la culpabilitat pel principi de presumpció d’innocència, de manera que, mentre no es demostri el contrari, no existirà responsabilitat administrativa.

Classes d’infraccions tributàries i sancions d’Hisenda

Les infraccions tributàries es classifiquen en: lleus, greus i molt greus. A cada infracció tributària que recull la Llei en els articles 191 a 206 s’assenyala si és lleu, greu o molt greu, i també la sanció que comporta en qualsevol dels tres casos.

En general, les sancions que es contemplen són econòmiques. En molts casos, la quantia de la multa és fixa, encara que en d’altres Hisenda pot demanar el pagament d’un percentatge concret sobre la quantitat defraudada (multa proporcional).

En alguns casos, la sanció consistirà de manera accessòria a la suspensió de l’exercici de la professió, ocupació o càrrec públic, per un termini mínim de tres mesos i un màxim de dotze.

Perquè Hisenda pugui qualificar la infracció i imposar la sanció que correspongui, tindrà en compte si en la nostra conducta es dóna alguna de les circumstàncies següents:

Ocultació de dades: hi ha ocultació de dades quan no presentem les nostres declaracions o ho fem incloent operacions inexistents o amb imports falsos. Per exemple, si ometem una sèrie d’ingressos de la nostra activitat en la declaració anual de renda.

L’ús de factures, justificants o altres documents falsos o falsejats sempre que la incidència d’aquests documents representi un percentatge superior al 10% de la base de la sanció.

La utilització de persones interposades, quan l’infractor per tal d’ocultar la seva identitat hagi fet figurar a nom d’un tercer (amb o sense el consentiment d’aquest últim), la titularitat d’uns béns, obtenció d’unes rendes, etc.

Utilització de mitjans fraudulents. Són mitjans fraudulents:

a) incomplir de forma absoluta les nostres obligacions de portar la comptabilitat (empresaris en estimació directa normal en IRPF) o dels llibres de comptabilitat;

b) portar comptabilitats diferents que es refereixin a la mateixa activitat i al mateix exercici no permetent conèixer la situació de l’empresa;

c) portar de forma incorrecta els llibres de comptabilitat o dels llibres registres (autònoms) falsejant imports, ometent operacions o comptabilitzant en comptes incorrectes.

Infraccions tributàries més habituals i sancions d’Hisenda

Les principals infraccions tributàries es troben recollides en la LGT, en els articles 191 a 206. Algunes de les més destacades són:

1. Infracció tributària per deixar d’ingressar dins del termini establert en la normativa de cada impost la totalitat o part del deute tributari (article 191). Tres puntualitzacions a tenir en compte:

a) hem de causar un perjudici econòmic a Hisenda, ja que la infracció que es comet és la manca d’ingrés;

b) si regularitzem (presentem i ingressem) la nostra autoliquidació de forma voluntària, encara que sigui transcorregut el termini legal de presentació i ingrés, sempre amb anterioritat al requeriment per part d’Hisenda, no estarem cometent aquesta infracció;

c) tampoc l’estarem cometent si presentem la nostra autoliquidació sense ingrés, ja que en aquest últim cas, s’iniciarà el període executiu amb els recàrrecs que corresponguin.

2. Infracció tributària per incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta declaracions o documents necessaris perquè Hisenda practiqui la liquidació corresponent (article 192). S’aplica en els casos en què és Hisenda qui liquida la declaració que presentem (com per exemple en l’Impost sobre Successions i Donacions en aquelles comunitats autònomes en què es permet).

3. Infracció tributària per obtenir de forma indeguda devolucions (article 193). S’aplica en els casos en què, en lloc de deixar d’ingressar, hem obtingut de manera indeguda una devolució.

Sancions per infraccions dels articles 191,192 i 193:
Les tres infraccions tenen a la LGT les mateixes sancions. Les sancions dependran de si les infraccions són lleus, greus o molt greus, i per saber-ho haurem de consultar el que estableix la norma.

· Infracció lleu: La sanció consistirà en una multa proporcional del 50%.

· Infracció greu: La sanció consistirà en multa proporcional del 50 al 100%. El percentatge mínim del 50 s’incrementarà en funció de si per exemple, hi ha perjudici econòmic a Hisenda o s’han comès infraccions de manera continuada.

· Infracció molt greu: la sanció consistirà en una multa proporcional del 100 al 150%. El percentatge del 100% també es podrà incrementar d’acord amb l’anterior.

La sanció s’aplicarà sobre la quantitat no ingressada a l’autoliquidació (per la infracció de l’article 191), sobre la que liquidi Hisenda en el cas que no s’hagi presentat declaració (article 192) o sobre la tornada quan no corresponia la devolució sol·licitada (article 193).

Les infraccions del 191, 192 i 193, quan són greus o molt greus, poden graduar (perquè comporten multes proporcionals) d’acord amb dos criteris continguts a l’article 187: – si s’ha causat perjudici econòmic a Hisenda, – si s’han comès de forma repetida altres infraccions tributàries.

4. Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals (article 194). En aquest cas, hem de distingir dues infraccions:

a) La infracció que es produeix sempre que ometem dades rellevants o incloguem dades falses en la sol·licitud de la devolució indeguda. La infracció serà greu.

Sanció per infracció greu. La sanció consisteix en una multa pecuniària proporcional del 15%.

b) La infracció que es produeix sempre que ometem dades rellevants o incloguem dades falses, i no s’apliquin les infraccions dels articles 191.192.194,1 o 195. La infracció serà també greu.

Sanció per Infracció greu. En aquest cas, la sanció consistirà en una multa fixa de 300 euros.

La sanció s’aplicarà sobre la quantitat que s’hagués sol·licitat indegudament.

5. Infracció tributària per no presentar en termini autoliquidacions o declaracions sense que hi hagi perjudici econòmic per a Hisenda o per incomplir l’obligació de comunicar el domicili fiscal (article 198). Hem de distingir dues conductes que constitueixen infracció:

a) La infracció que consisteix a presentar una declaració o autoliquidació fora del termini establert per la Llei que regula aquest impost concret amb sol·licitud de devolució (no es causa perjudici econòmic a Hisenda).

Exemple: si la nostra declaració anual de renda (model 100) amb resultat negatiu de 850 euros (a retornar) corresponent a l’exercici 2013, l’haguéssim presentat el dia 5 de juliol del 2014 (fora de termini) estaríem cometent la infracció del 198. Seria una infracció lleu.

Sanció per infracció lleu. La sanció consistirà en una multa fixa de 200 euros, però si presentem la declaració sense requeriment d’Hisenda, és a dir, de forma voluntària, la sanció prevista es reduiria a la meitat, quedant en 100 euros. En l’exemple anterior, la sanció quedaria reduïda a 100 euros. En el cas que Hisenda ens hagués notificat la manca de presentació de la declaració mitjançant diversos requeriments, la sanció de 200 euros serà compatible amb la sanció imposada per resistència, obstrucció, excusa o negativa a l’actuació de la mateixa.

Si incomplim l’obligació de presentar la nostra declaració censal com a empresaris o professionals a través del model 036 o 037, la infracció també s’enquadrarà en aquest article, i serà lleu, però la sanció augmentarà de 200 a 400 euros, existint també possibilitat de reducció a la meitat.

b) La infracció que consisteix a no comunicar el domicili fiscal o el canvi del mateix per part d’aquells que no siguin empresaris o professionals (no realitzin activitats econòmiques).

Es tracta d’una obligació que molts desconeixen, l’incompliment pot derivar en la imposició d’una sanció per part d’Hisenda. Com comunica una persona física que no és empresari o professional el domicili fiscal o el canvi del mateix? Hi ha dos mecanismes: a través del model 030 o mitjançant el model 100 de declaració anual d’IRPF. La infracció també serà lleu.

Sanció per infracció lleu. La sanció per la falta de comunicació del domicili fiscal per part dels que no realitzin una activitat econòmica consistirà en una multa fixa de 100 euros, sense possibilitat de reducció a la meitat com l’anterior.

Recàrrecs i reduccions en les sancions d’Hisenda

Els recàrrecs i reduccions més habituals són:

1. Recàrrecs per retards en la presentació
L’import del recàrrec per la presentació fora de termini variarà en funció del temps transcorregut des de l’últim dia del termini estipulat.

– presentació dins dels tres mesos següents: recàrrec del 5%.
– presentació dins dels sis mesos següents: recàrrec del 10%.
– presentació dins dels dotze mesos següents: recàrrec del 15%.
– si han transcorregut més de dotze: recàrrec del 20%. A més, en aquest últim cas Hisenda ens exigirà els interessos de demora que corresponguin.

Hi ha la possibilitat que aquest recàrrec es redueixi en un 25% sempre que s’ingressi totalment tant l’import del recàrrec en els terminis de l’article 62.2 de la LGT (aquests terminis s’indicaran en la notificació d’Hisenda en la que s’assenyala el recàrrec) com l’import del deute.

2. Reducció per conformitat
Quan el sancionat accepta la multa d’Hisenda, es beneficia d’una reducció del 30%.

3. Reducció per pagament
Si l’autònom o la pime ingressa l’import total de la sanció en els terminis ja comentats de l’article 62.2 (s’indiquen en la notificació en la que se’ns sanciona), i no recorre la sanció, tindrà dret a una reducció del 25%, una vegada aplicada, si s’escau, la reducció anterior per conformitat.

Infracció de l’article 191. Exemple pràctic.

Un exemple pràctic contemplant dos supòsits ens ajudarà a entendre-ho millor.

Un autònom en règim general d’IVA obligat a presentar i ingressar trimestralment l’autoliquidació per aquest impost a través del model 303. El resultat de l’autoliquidació és a ingressar 3.450 euros.

Nota aclaridora: Simularem que fem referència a l’autoliquidació del primer trimestre del model 303. El termini límit per a la presentació i ingrés, per part d’aquest autònom, del model 303 del primer trimestre, finalitzaria el dia 20 del mes d’abril.

Primer supòsit: presentació fora de termini de l’IVA
L’autònom presenta i ingressa l’autoliquidació del primer trimestre fora de termini el dia 1 de maig, sense que Hisenda li hagi notificat la seva falta.

Sempre serà millor que ho regularitzi voluntàriament i com més aviat millor. Solució:

Càlcul del recàrrec: Hisenda exigirà a l’autònom, en aquest cas concret, un recàrrec del 5% (ja que va presentar i va ingressar el deute l’1 de maig, dins dels tres mesos següents). El recàrrec del 5% s’aplicarà sobre l’import a ingressar, és a dir, sobre els 3.450 euros.

Reducció del recàrrec: hi ha la possibilitat que es redueixi aquest import en un 25% sempre que s’ingressi totalment tant l’import del recàrrec en els terminis de l’article 62.2 de la LGT (aquests terminis se li indicaran en la notificació d’Hisenda a la que s’assenyala el recàrrec) com l’import del deute. En l’exemple, l’autònom pot presentar l’autoliquidació i ingressar el deute, de manera que si ingressés el recàrrec, com veurem a continuació, tindria dret a aquesta reducció.

Si amb data de 18 de maig l’autònom rep la notificació i liquidació del recàrrec, com la notificació s’ha produït entre els dies 16 i útlim del mes de maig, l’article 62.2 de la LGT indica el termini per al pagament en període voluntari, en aquest cas del recàrrec: des del dia següent al de la recepció de la notificació (19 de maig) fins al dia 5 del mes de juliol. Si ingressés dins d’aquest termini tindria dret a la reducció:

Recàrrec del 5% de 3.450 = 172,50 EUROS.
Reducció del 25% = 172,50-43,13 = 129,37euros (recàrrec a ingressar)

Hisenda no podrà imposar sanció per aquest retard ja que hem regularitzat abans d’un possible requeriment, ni tampoc interessos de demora.

Segon supòsit: no presentació de l’IVA
L’autònom no presenta ni ingressa de forma voluntària i amb data 20 de maig li arriba una notificació d’Hisenda.

En aquesta notificació s’indicarà l’inici d’un procediment de comprovació o d’investigació o d’un procediment sancionador amb les conseqüències que comporta estar immers en qualsevol d’ells. Solució:

Infracció: deixar d’ingressar la totalitat del deute. La infracció es qualificaria com a greu, ja que la base de la sanció és superior a 3.000 euros i hi ha ocultació. Existeix ocultació en aquest cas perquè no s’ha ingressat el deute.

Sanció: L’article estableix, en aquest supòsit, una multa proporcional del 50 al 100% de la base de la sanció. Quan la infracció és greu o molt greu, Hisenda a aquesta infracció del 191, pot incrementar el percentatge mínim de la multa si concorren una sèrie de circumstàncies, com veurem en el càlcul de la sanció. La base de la sanció serien els 3.450 euros (quantitat no ingressada).

Sanció reduïda: Hi ha dues possibles reduccions aplicables a les sancions econòmiques dels articles 191 a 197:

Reducció per conformitat: 30%
Reducció per pagament: 25%. Si l’autònom ingressa l’import total de la sanció en els terminis ja comentats de l’article 62.2 (s’indiquen en la notificació en la que se’ns sanciona), i no recorre la sanció, tindrà dret a aquesta reducció, un cop aplicada, si s’escau, la reducció anterior (per conformitat).

Càlcul sanció:

Sanció mínima: 50%

Increment per comissió repetida d’infraccions: 0%
Increment per perjudici econòmic a Hisenda: 10%
Sanció incrementada: 60%

Reducció per conformitat: (30% X 60%) = -18%
Sanció reduïda: 42%

Reducció per pagament: (25% X 42%) = -10%
Total percentatge sanció: 32%

Total sanció: 32% de 3450 (base de la sanció) = 1.104 euros

Font: Infoautónomos

Sancions d’Hisenda

Un pensament en “Sancions d’Hisenda

  • 19 novembre 2015 a les 9:54
    Enllaç permanent

    M’agrada aquesta pagina web. És molt útil per el curs que estic fen. Bon treball!

    Respondre

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà