recàrrec d'equivalència

El règim especial de recàrrec d’equivalència és un tipus especial d’IVA que afecta a comerciants minoristes que siguin persones físiques, societats civils o comunitat de béns. Per al comerciant minorista suposa pagar un IVA una mica més alt del normal, la contrapartida, però, és no haver de presentar declaracions d’IVA a Hisenda, simplificant de manera notable la gestió d’aquest impost.

Tipus de recàrrec

Existeixen diferents tipus de recàrrec segons el producte:

– Articles al tipus general del 21%: recàrrec del 5,2%
– Articles al tipus reduït del 10%: recàrrec del 1,4%
– Articles al tipus superreduït del 4%: recàrrec del 0,5%

El recàrrec d’equivalència l’ha d’incloure el proveïdor del comerciant minorista a les factures que emeti, fent una clara diferenciació entre l’IVA suportat i l’IVA corresponent al recàrrec d’equivalència. Així, el comerciant no està obligat a efectuar cap ingrés a Hisenda per l’activitat, excepte per les adquisicions intracomunitàries, quan sigui subjecte passiu per inversió i per les vendes d’immobles amb renúncia a l’exempció.

A qui s’aplica el règim de recàrrec d’equivalència?

El règim especial del recàrrec d’equivalència s’aplica als comerciants minoristes, bé siguin persones físiques o societats civils, herències jacents o comunitats de béns quan tots els seus socis, comuners o partícips, siguin persones físiques excepte si comercialitzen els següents productes:

– Vehicles accionats a motor per circular per carretera i els seus remolcs.
– Embarcacions i vaixells.
– Avions, avionetes, velers i altres aeronaus.
– Accessoris i peces de recanvi dels mitjans de transport compresos en els paràgrafs anteriors.
– Joies, pedres precioses, perles naturals o cultivades, objectes elaborats totalment o parcialment amb or o platí. Bijuteria fina que contingui pedres precioses, perles naturals o els referits metalls, encara que sigui en forma de bany o xapat, llevat que el contingut d’or o platí tingui un gruix inferior a 35 micres.
– Peces de vestir o d’adorn personal confeccionades amb pells de caràcter sumptuari. S’exceptuen del que disposa aquest número les bosses, carteres i objectes similars, com també les peces confeccionades exclusivament amb retalls o deixalles, caps, potes, cues, retallades, etc, o amb pells corrents o d’imitació.
– Objectes d’art originals, antiguitats i objectes de col·lecció definits en l’article 136 de la Llei de l’IVA.
– Béns que hagin estat utilitzats pel subjecte passiu transmitent o per tercers amb anterioritat a la seva transmissió.
– Aparells i accessoris per a l’avicultura i apicultura. Productes petrolífers dels que la fabricació, importació o venda està subjecta als impostos especials.
– Maquinària d’ús industrial.
– Materials i articles per a la construcció d’edificacions o urbanitzacions.
– Minerals, excepte el carbó.
– Ferros, acers i altres metalls i els seus aliatges, no manufacturats.
– Or d’inversió definit en l’article 140 de la Llei de l’IVA.

Qui és empresa minorista?

Es consideren comerciants minoristes els que venen habitualment béns mobles o semovents sense haver-los sotmès a processos de fabricació, elaboració o manufactura, sempre que les vendes a consumidors finals durant l’any precedent fossin superiors al 80% de les vendes totals realitzades. Si no s’ha exercit l’activitat en aquest any o bé tributa en estimació objectiva en l’IRPF, i té la condició de detallista en l’IAE, no cal que compleixi el requisit del percentatge de vendes.

Si aquests comerciants facturen més del 20% de les seves vendes a professionals i empresaris poden alliberar-se d’aquesta obligació i passar al règim normal d’IVA sempre que informin a Hisenda sobre aquest fet a finals d’any aportant justificants suficients.

Quines són les obligacions formals?

Els comerciants han d’acreditar davant els proveïdors o davant la duana, el fet d’estar sotmès al recàrrec d’equivalència, per tal que aquests puguin repercutir el recàrrec corresponent.

Els minoristes no tindran l’obligació d’expedir factura per les vendes realitzades, excepte en les entregues d’immobles amb renúncia a l’exempció, quan el destinatari sigui un empresari o professional o un particular que exigeixi factura per exercir un dret de naturalesa tributària, a les entregues a un altre estat membre, en les exportacions, i quan el destinatari sigui l’Administració pública o una persona jurídica que no actuï com a empresari o professional.

Els empresaris o professionals podran expedir factura simplificada i còpia d’aquesta quan el seu import no excedeixi de 3.000 euros, IVA inclòs, en les vendes al detall, fins i tot les realitzades per fabricants o elaboradors dels productes lliurats.

Els empresaris o professionals que efectuïn lliuraments de béns en què hagi de repercutir el recàrrec d’equivalència, en tot cas, han d’expedir factures separades per documentar aquestes entregues, consignant-hi el tipus del recàrrec que s’hagi aplicat i el seu import.

Els comerciants minoristes que realitzin simultàniament activitats empresarials o professionals en altres sectors de l’activitat empresarial o professional, hauran de tenir documentades en factures diferents les adquisicions de mercaderies destinades respectivament a les activitats incloses en aquest règim i la resta d’activitats.

No existeix obligació de portar llibres per aquest impost ni hi ha obligació de presentar declaracions d’IVA, llevat que es realitzin activitats en altres règims diferents. En aquest cas, a més del deure de complir respecte d’elles les obligacions formals que, si s’escau, estan establertes, haurà de portar un llibre registre de factures rebudes on seran anotades amb la deguda separació les relatives a adquisicions corresponents a activitats en recàrrec.

Quan es realitzin adquisicions intracomunitàries, operacions en què es produeixi la inversió del subjecte passiu o si en la transmissió d’immobles afectes a l’activitat es renuncia a l’exempció es presentarà el model 309 “declaració no periòdica”.

Si es realitzen entregues de béns a viatgers amb dret a devolució de l’IVA, amb la finalitat d’obtenir el reemborsament del que s’ha abonat a aquells, es presentarà el model 308 de “sol·licitud de devolució de recàrrec d’equivalència i altres subjectes ocasionals”.

Font: Pymes y Autónomos
Imatge: Sage One

Què és i com funciona el recàrrec d’equivalència?
Etiquetat a:        

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà