educació

Impartir formació genera molts dubtes de caràcter fiscal. A vegades perquè treballem per compte aliè (tenim un contracte de treball i nòmina) i en altres perquè, sent professionals, ens demanen que impartim formació i tenim dubtes sobre la seva facturació. Intentarem aclarir una mica aquesta situació.

Tot plegat dependrà del tipus de formació, del seu contingut i de la manera d’impartir-la.

He de donar-me d’alta a Hisenda?

Si estem treballant per compte d’altri i ens demanen participar en xerrades, col·loquis, conferències, ponències o a un congrés, els ingressos provinents d’aquesta activitat són considerats rendiments del treball personal, només que l’origen és un pagador diferent a l’habitual. Són considerats així perquè s’estima que, de no ocupar aquest lloc en aquesta companyia, probablement no impartiríem aquesta formació.

En aquests casos els serveis de formació es retribueixen amb un simple rebut on consten les dades fiscals del formador (conferenciant) aplicant una retenció per IRPF (que ingressarà per compte del conferenciant l’entitat organitzadora). Després, aquests ingressos s’han de reflectir en la declaració de la renda com a rendiments del treball personal, tot i que el pagador sigui diferent del que mensualment ens abona la nòmina. Hi ha un mínim? No hi ha un màxim? Tampoc. No hem de comunicar res a Hisenda.

Una altra escenari seria que s’exercís la docència de manera continuada en un curs estructurat, amb una quantitat d’hores lectives prèviament acordades. Llavors, aquí la formació es transforma en una activitat econòmica independent i cal que et donis d’alta a Hisenda en el corresponent epígraf professional com a formador, el que comporta l’obligatorietat de practicar retencions en les factures que no vagin destinades a particulars. I si els ingressos sobrepassen el salari mínim interprofessional, hauràs donar-te d’alta com a autònom a la Seguretat Social.

Si no estem treballant per compte d’altri i donem formació, sigui la que sigui, llavors estem davant d’una activitat econòmica i com a tal hem de donar-nos d’alta a Hisenda.

La formació porta IVA o no?

Depèn de quina formació. No es pot generalitzar.

La Llei de l’IVA 37/1992, en el seu Art 20.9, fa esment al tipus de formació exempta d’aplicació de l’impost. Tanmateix, diverses sentències han obligat a matisar aquest article i considerar la formació impartida per centres no autoritzats exempta de l’impost.

A la consulta vinculant V099-13, s’explica molt bé aquesta situació, i s’indica entre altres coses que:

L’exempció no és aplicable als serveis d’ensenyament que versin sobre matèries no incloses en algun dels plans d’estudis de qualsevol dels nivells o graus del sistema educatiu espanyol.

La competència per determinar si les matèries que són objecte d’ensenyament a un centre educatiu es troben o no incloses en algun pla d’estudis del sistema educatiu a efectes de l’aplicació de l’esmentada exempció, i tenint en compte a aquest fi els criteris anteriorment exposats, correspon al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

És a dir, és molt important acreditar que el contingut d’aquesta formació que facturem exempta de l’impost de l’IVA forma part d’un pla d’estudis del ministeri.

He de posar res especial a la factura?

Sí. En relació amb l’emissió de les corresponents factures s’ha d’indicar:

“Aquesta formació està exempta en virtut de l’Art 20, punt 9 de la Llei IVA 37/1992”

També és molt important que no oblidem que si el destinatari de la nostra factura de formació és un professional/empresari, la factura ha de portar aplicada la corresponent retenció professional per IRPF. Que la formació estigui exempta d’IVA no vol dir que no hem d’aplicar retencions per IRPF a les factures.

Què passa si em paguen el curs per avançat i després em diuen que és un professional o empresari?

En aquests casos, la factura emesa per la formació ha de portar la retenció corresponent per IRPF. Si t’ha pagat el curs incloent aquesta retenció, el correcte és posar-se en contacte amb l’alumne i tornar-li la part de la retenció perquè faci el corresponent ingrés a Hisenda amb el model 111.

Estic obligat a tenir una sèrie específica per a aquestes factures?

La resposta és NO. No estic obligat a tenir una sèrie específica, encara que la meva experiència indica que fer sèries en una tipologia de facturació permet un millor control de les mateixes. Per això, jo recomano fer sèries en les factures de formació, o d’exportació…

I amb relació al registre en els llibres d’Ingressos, es fa com el de qualsevol altra factura.
Per ampliar informació sobre aquest tema, us recomano la lectura de les consultes vinculants: V0099-13 i V1036-11.

Font: infoautónomos

La formació, porta IVA o no? Com s’ha de facturar?
Etiquetat a:    

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà