IVA

A partir de l’1 de setembre s’han modificat els tipus a aplicar de l’IVA que grava la major part de productes o serveis. A més s’ha produit una reorganització de l’impost que comporta que determinats productes i activitats passin del tipus reduït al general.

Dins d’aquests canvis no n’hi ha, però, cap que afecti a les activitats exemptes, subjectes o no al tipus superreduït, mantenint aquest últim al 4%.

El tipus superreduït del 4%

Queden incloses les entregues, adquisicions intracomunitàries o importacions de:

– Pa comú, la massa de pa comú congelada i el pa comú i les farines panificables.
– Llet natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols, els formatges, els ous i les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codi Alimentari i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
– Els llibres, diaris i revistes que no continguin única o fonamentalment publicitat, així com els elements complementaris que es lliurin conjuntament amb aquests béns mitjançant preu únic.
– Els medicaments per a ús humà, així com les substàncies medicinals, formes galèniques i productes intermedis, susceptibles de ser utilitzats habitualment i de manera idònia en la seva obtenció.
– Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.
– Les pròtesis, ortesis i implants interns per a persones amb minusvalidesa.
– Els habitatges de protecció oficial de règim especial o de promoció pública, quan els lliuraments s’efectuïn pels seus promotors, inclosos els garatges i annexos situats en el mateix edifici que es transmetin conjuntament.
– Els serveis de reparació dels vehicles i de les cadires de rodes i els serveis d’adaptació dels autotaxis i autoturismes per a persones amb minusvalideses i dels vehicles de motor.
– Els arrendaments amb opció de compra d’edificis o parts dels mateixos destinats exclusivament a habitatges de protecció oficial de règim especial o de promoció pública, incloses les places de garatge, amb un màxim de dues unitats, i annexos en ells situats que s’arrendin conjuntament.
– Els serveis de teleassistència, ajuda a domicili, centre de dia i de nit i atenció residencial.

El tipus reduït puja al 10%

S’aplicarà el tipus reduït de l’IVA als lliuraments, adquisicions intracomunitàries o importacions de:

– Els productes d’alimentació elaborats, no inclosos en el tipus superreduït, excepte les begudes alcohòliques.
– Els animals, vegetals i els altres productes susceptibles de ser utilitzats habitualment i idònia per a l’obtenció de productes alimentaris, inclosos els animals d’engreix.
– Les llavors i materials d’origen exclusivament animal o vegetal susceptibles d’originar la reproducció d’animals o vegetals; fertilitzants, residus orgànics, correctors i esmenes, herbicides, plaguicides d’ús fitosanitari o ramader, els plàstics per a cultius i les bosses de paper per a la protecció de les fruites abans de la seva recol·lecció.
– Les aigües aptes per a l’alimentació humana o animal o per al reg, fins i tot en estat sòlid.
– Els medicaments per a ús animal, així com les substàncies medicinals susceptibles de ser utilitzades habitualment i idònia en la seva obtenció.
– Els aparells i complements, incloses les ulleres graduades i les lents de contacte que, per les seves característiques objectives, serveixin per suplir les deficiències físiques de l’home o dels animals, incloses les limitadores de la mobilitat i comunicació.
– Els productes sanitaris, material, equips o instrumental que, objectivament considerats, només es puguin utilitzar per prevenir, diagnosticar, tractar, alleujar o curar malalties o mals de l’home o dels animals. No s’inclouen en aquest nombre els cosmètics ni els productes d’higiene personal, a excepció de compreses, tampons i protectors íntims.
– Els edificis o parts dels mateixos aptes per ser utilitzats com habitatges, incloses les places de garatge, amb un màxim de dues unitats, i annexos en ells situats que es transmetin conjuntament. No tenen la consideració d’annexos a habitatges els locals de negoci, encara que es transmetin conjuntament amb els edificis o part dels mateixos destinats a habitatges.
– Les llavors, bulbs, esqueixos i altres productes d’origen exclusivament vegetal susceptibles de ser utilitzats en l’obtenció de flors i plantes vives.
– Els serveis de transports de viatgers i els seus equipatges.
– Els serveis d’hostaleria, acampada i balneari, restaurants i, en general, el subministrament de menjars i begudes per consumir en l’acte, fins i tot si es confeccionen previ encàrrec del destinatari. S’exceptuen els serveis mixtos d’hostaleria, espectacles, discoteques, sales de festa, barbacoes o altres anàlegs.
– Els serveis de plantació, conreu, empeltat, abonat, cultiu i recol·lecció, embalatge i condicionament dels productes, inclòs el seu assecat, neteja, esclofollada, trossejat, ensitjat, emmagatzematge i desinfecció dels productes; cria, guarda i engreix d’animals; anivellament, explanació o abancalament de terres de cultiu; assistència tècnica, l’eliminació de plantes i animals nocius i la fumigació de plantacions i terrenys, drenatge, tala, tria, estellat i escorçat d’arbres i neteja de boscos, i serveis veterinaris. Això no és aplicable a les cessions d’ús o gaudi o arrendament de béns. També s’aplica aquest tipus impositiu a les prestacions de serveis realitzades per les cooperatives agràries als seus socis com a conseqüència de la seva activitat cooperativitzada.
– Els serveis de neteja de vies públiques, parcs i jardins públics.
– Els serveis de recollida, emmagatzematge, transport, valorització o eliminació de residus, neteja de clavegueram públic i desratització dels mateixos i la recollida o tractament de les aigües residuals. S’inclouen els serveis de cessió, instal·lació i manteniment de recipients normalitzats utilitzats en la recollida de residus i els serveis de recollida o tractament d’abocaments en aigües interiors o marítimes.
– L’entrada a biblioteques, arxius i centres de documentació i museus, galeries d’art i pinacoteques.
– Els espectacles esportius de caràcter aficionat.
– Les exposicions i fires de caràcter comercial.
– Les execucions d’obra de renovació i reparació realitzades en edificis o parts dels mateixos destinats a habitatges, quan el destinatari sigui persona física, no actuï com empresari o professional i utilitzi l’habitatge al fet que es refereixen les obres per al seu ús particular. S’inclouen en aquest aspecte les execucions d’obra quan el seu destinatari sigui una comunitat de propietaris. A més la construcció o rehabilitació de l’habitatge a què es refereixen les obres hagi conclòs almenys dos anys abans de l’inici d’aquestes últimes i que la persona que realitzi les obres no aporti materials per a la seva execució o, en el cas que els aporti, seu cost no excedeixi el 40 per cent de la base imposable de l’operació.
– Els arrendaments amb opció de compra d’edificis o parts dels mateixos destinats exclusivament a habitatges, incloses les places de garatge, amb un màxim de dues unitats, i annexos en ells situats que s’arrendin conjuntament.
– La cessió dels drets d’aprofitament per torn d’edificis, conjunts immobiliaris o sectors d’ells arquitectònicament diferenciats quan l’immoble tingui, almenys, deu allotjaments, d’acord amb el que estableix la normativa reguladora d’aquests serveis.

Puja el tipus general del 21%

Estaran incloses en el tipus general, gravat amb el 21%, la resta de productes o activitats subjectes i no previstes en els apartats anteriors.

En relació a les activitats que anteriorment estaven dins del tipus reduït i ara passen al general cal destacar les flors i plantes ornamentals, els serveis mixtos d’hostaleria, l’entrada a teatres, circs i altres espectacles i els serveis prestats per artistes persones físiques, els serveis funeraris, els serveis de perruqueria, els serveis de televisió digital i l’adquisició d’obres d’art, entre d’altres.

Font: Pymes y Autónomos
Imatge: FreeDigitalPhotos.net

Els nous tipus d’IVA i quins productes i serveis els apliquen
Etiquetat a:    

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà