Bases 2012

Com cada any, la Llei de pressupostos generals de l’Estat i altres normes complementàries actualitzen els límits de les bases de cotització dels règims a la Seguretat Social, el salari mínim interprofessional i els tipus d’interès legals i de demora vigents per cada exercici. L’any 2012, tot i que s’ha fet una pròrroga dels pressupostos generals del 2011, s’han modificat les bases màximes de cotització a la seguretat.

Bases de cotització mínima i màxima per al règim general

Les bases de cotització del règim general de la Seguretat Social, exceptuant les bases de cotització d’accidents de treball i malalties professionals, estaran compreses per a cada grup de categoria professional l’any 2012 entre:

Base mínima: 748,51 euros/mes per a treballadors enquadrats des del grup 4 a l’11, 754,28 euros/mes per grup 3, 867,02 euros/mes per al grup 2 i 1.045,01 euros/mes per al grup 1 . En els casos de cotització per dies, la base mínima es fixa en 24,95 euros/dia.

Base màxima: 3.262,50 euros mensuals o 108,75 euros/dia en grups professionals que es cotitzi per dies. Aquesta base màxima si s’ha actualitzat en un 1% respecte al 2011, que se situava en 3.210,10 euros mensuals.

El mecanisme de càlcul de base mensual es realitza de manera equivalent al sistema actual. Es procedeix al prorrateig de pagues extraordinàries en el cas que hi hagi, cotitzant només per dotze mesos anuals.

Bases mínimes i màximes en autònoms

Com a norma general, les bases de cotització en autònoms per al 2012 queden fixades en les següents quanties:

– Base mínima de cotització: 850,20 euros mensuals.

– Base màxima de cotització: 3.262,40 euros mensuals.

En el cas de tenir menys de 47 anys, el treballador autònom pot triar qualsevol base de cotització compresa dins d’aquest interval. Igual elecció podran efectuar aquells treballadors autònoms que en aquesta data tinguin 48 o 49 anys d’edat i la seva base de cotització sigui igual o superior a 1.682,70 euros.

Els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2012, tinguin 47 anys d’edat, si la seva base de cotització és inferior a 1.682,70 euros mensuals no podran triar una base de quantia superior a 1.870,50 euros mensuals, llevat que exerceixin la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2012, el que produirà efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any.

La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2012, tinguin complerta l’edat de 48 o més anys estarà compresa entre les quanties de 916,50 i 1.870,50 euros mensuals, llevat que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la mort d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquest Règim Especial amb quaranta-cinc o més anys d’edat, en aquest cas l’elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 850,20 i 1.870,50 euros mensuals.

Imatge: Arvind Balaraman
Font: blog SAGE
Més informació: Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público

Bases de cotització per 2012 de règim autònom i règim general
Etiquetat a:            

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà